Pradžia EN

2017 m. kvietimo rezultatai

Reikminių tyrimų projektų konkursai rengiami dviem etapais: pirmame etape yra vertinamos trumposios paraiškos, geriausiai temas ir laukiamus rezultatus atitikusių projektų autoriai kviečiami pateikti išsamiąsias paraiškas ir dalyvauja antro etapo konkurse.

Pirmasis konkurso etapas

Pagal 2017 metų kvietimą teikti trumpąsias paraiškas reikminių tyrimų projektams 2018–2019 metais vykdyti iš viso gautos 27 paraiškos. 

Eil. Nr.

Kvietimo tema

Trumpųjų paraiškų skaičius

1

Teršalų, kurių išmetamo į atmosferą kiekio apskaitą reglamentuoja Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija  ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284,  nacionalinių emisijos faktorių eksperimentinis nustatymas

2

2

Lietuvos valstybės kūrimas ir pripažinimas 1917–1918 m.

2

3

Lietuvos gyventojų galimybių savarankiškai apsirūpinti būstu analizė pagal regionus, nustatant gyventojų, kuriems reikalinga valstybės pagalba apsirūpinant būstu, grupes ir kriterijus, į kuriuos atsižvelgiant gyventojams būtų siūlomos įvairios priemonės būsto prieinamumui padidinti

5

4

Kurortologiniai tyrimai

2

5

Asocijuotų su ES Rytų partnerystės valstybių – Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos - skirtingų ekonominės integracijos į ES gilinimo scenarijų (pilnas DCFTA įgyvendinimas, Muitų sąjunga su ES, Europos ekonominė erdvė) galimybių studija

-

6

Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų taikomų metodų (priemonių), skirtų tam, kad viešajame eisme mažėtų neblaivių ir apsvaigusių nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, asmenų, efektyvumas

1

7

Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimas atpažįstant smurto artimoje aplinkoje apraiškas ir užtikrinant efektyvų reagavimą bei prevencinių priemonių (metodų) taikymą

2

8

Mokinių pasiekimų gerinimo modeliavimas

5

9

Lietuvos Respublikos regioninių savivaldybių ekonominio potencialo nustatymas

4

10

Šaukiamųjų į privalomąją pradinę karo tarnybą jaunuolių ir šią tarnybą atliekančių karių sveikata: įtaką darantys veiksniai ir sveikatą gerinančios priemonės

4

Gautų trumpųjų paraiškų sąrašas.

Administracinę patikrą perėjo visos 27 trumposios paraiškos.

Reikminių tyrimų priežiūros ir valdymo komisija įvertino administracinę patikrą perėjusias trumpąsias paraiškas ir tolesniam dalyvavimui konkurse atrinko 21 paraišką, geriausiai atitikusią kvietime paskelbtas temas bei laukiamus rezultatus.

Konkursui pateiktų trumpųjų paraiškų, pagal kurias siūloma teikti išsamiąsias paraiškas, sąrašas.

Antrasis konkurso etapas

Šiam etapui pateikta 19 išsamiųjų paraiškų, iš jų administracinės patikros reikalavimus atitiko 18 paraiškų. Viena paraiška neatitiko esminio reikalavimo „Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais“.

Reikminių tyrimų projektų konkursui pateiktų išsamiųjų paraiškų sąrašas.

Ekspertų komisija, kurioje dirbo ir ministerijų, teikusių tyrimų temas konkursui, atstovai, pripažino finansuotinomis 15 išsamiųjų paraiškų. Reikminių tyrimų priežiūros ir valdymo komisija, atsižvelgdama į skirtas šiam konkursui lėšas atrinko 7 finansuojamas paraiškas, pagal kurias numatytiems projektams skirta 462,1 tūkst. Eur, iš jų 2018 m. – 317,4 tūkst. Eur.

Tarybos pirmininkas 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-153 patvirtino tokius reikminių tyrimų projektų 2018 metų kvietimo rezultatus: 

Eil. Nr.

Kvietimo tema

Išsamiųjų paraiškų skaičius

Finansuo-jama projektų

1

Teršalų, kurių išmetamo į atmosferą kiekio apskaitą reglamentuoja Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija  ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284,  nacionalinių emisijos faktorių eksperimentinis nustatymas

2

1

2

Lietuvos valstybės kūrimas ir pripažinimas 1917–1918 m.

1

1

3

Lietuvos gyventojų galimybių savarankiškai apsirūpinti būstu analizė pagal regionus, nustatant gyventojų, kuriems reikalinga valstybės pagalba apsirūpinant būstu, grupes ir kriterijus, į kuriuos atsižvelgiant gyventojams būtų siūlomos įvairios priemonės būsto prieinamumui padidinti

3

1

4

 Kurortologiniai tyrimai

2

1

5

Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų taikomų metodų (priemonių), skirtų tam, kad viešajame eisme mažėtų neblaivių ir apsvaigusių nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, asmenų, efektyvumas

1

0

6

Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimas atpažįstant smurto artimoje aplinkoje apraiškas ir užtikrinant efektyvų reagavimą bei prevencinių priemonių (metodų) taikymą

2

1

7

Lietuvos Respublikos regioninių savivaldybių ekonominio potencialo nustatymas

3

1

8

Šaukiamųjų į privalomąją pradinę karo tarnybą jaunuolių ir šią tarnybą atliekančių karių sveikata: įtaką darantys veiksniai ir sveikatą gerinančios priemonės

4

1

Iš viso

18

7

Finansuojamų projektų sąrašas

Rezervinių projektų sąrašas sudaromas nebus.