Pradžia EN

Dalyvavimo „Horizonte 2020“ sąlygos ir projektų finansavimas

Programos „Horizontas 2020“ paraiškų konkursuose gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys iš viso pasaulio, tačiau finansavimą gali gauti dalyviai iš Europos Sąjungos  (ES) valstybių narių ir jų užjūrio šalių ir teritorijų, asocijuotų programos šalių; taip pat tarptautinės Europinės svarbos organizacijos, kitos šalys, kurios įvardinamos kvietimų teikti paraiškas dokumentuose.

Pretenduoti gauti „Horizonti 2020“ finansavimą gali tiek tarptautiniai konsorciumai (konsorciumą turi sudaryti mažiausiai trys nepriklausomos organizacijos iš skirtingų ES valstybių narių ar asocijuotų šalių), tiek individualūs tyrėjai, jų grupė ar pavienė organizacija – vieno dalyvio projektai yra finansuojami pagal Europos mokslo tarybos, Marie Skłodowska-Curie veiklų ar MVĮ instrumento finansavimo schemas (šiuo atveju dalyvis – pavienė MVĮ).

„Horizonto 2020“ projektai skirstomi pagal veiklų tipus, nuo jų priklauso minimalios dalyvavimo sąlygos:

Veiklos (projekto) tipas

Minimalios dalyvavimo sąlygos

Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla

Trys juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse ir nepriklausomi vienas nuo kito

Inovacijų veikla

Koordinavimo ir paramos veikla

Vienas juridinis asmuo, įsteigtas ES valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje

MVĮ instrumentas

Viena MVĮ, įsteigta ES valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje

ERA-NET bendrafinansavimo veikla

Trys juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse ir nepriklausomi vienas nuo kito. Šio tipo projektuose tinkami dalyviai yra mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos – viešųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų programų valdytojai ar administratoriai

Ikikomercinių viešųjų pirkimų bendrafinansavimo veikla  ir inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų bendrafinansavimo veikla

Trys juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse ir nepriklausomi vienas nuo kito, be to, bent du juridiniai asmenys turi vykdyti viešuosius pirkimus

Europos mokslo tarybos dotacija

Pagrindinis tyrėjas ir grupė (priimančioji institucija turi būti ES valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje)

Marie Sklodowska-Curie veiklos

Priklauso nuo veiklos tipo

Finansavimo sąlygos

„Horizonte 2020“ yra taikomas skirtingas finansavimo intensyvumas, jį lemia veiklos (projekto) tipas. Vienoje veikloje visiems dalyviams yra taikomas tas pats dotacijos intensyvumas. Visoje programoje taikomas vienodas netiesioginių projekto išlaidų dydis, kuris siekia 25 proc. nuo tinkamų tiesioginių išlaidų.

Veiklos (projekto) tipas

Maksimalus finansavimo intensyvumas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla

100 proc.

Inovacijų veikla

70 proc. (pelno nesiekiančioms organizacijoms 100 proc.)

Koordinavimo ir paramos veikla

100 proc.

MVĮ instrumentas

1 fazė

50 000 Eur išmoka

2 fazė

70 proc. (išimtiniu atveju 100 proc., jei nurodyta kvietimo dokumentuose)

ERA-NET bendrafinansavimo veikla

33 proc.

Ikikomercinių viešųjų pirkimų bendrafinansavimo veikla

70 proc.

Inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų bendrafinansavimo veikla

20 proc.

Europos mokslo tarybos dotacija

100 proc.

Marie Sklodowska-Curie veiklos

100 proc.

Detalūs projektų finansavimo ir įgyvendinimo principai ir taisyklės yra išdėstyti „Horizonto 2020“ dalyvavimo taisyklėse ir pavyzdinėje dotacijos sutartyje.

Detalesnė informacija apie dalyvavimą „Horizonte 2020“, finansavimo galimybės, programos dokumentai skelbiami Europos Komisijos sukurtoje interaktyviame Dalyvių portale. Jame galima taip pat galima rasti kvietimus teikti paraiškas, užregistruoti savo instituciją, elektroniniu būdu pateikti paraišką, pasirašyti dotacijos sutartį, administruoti projekto vykdymą visą jo laikotarpį, konsultuotis, užsiregistruoti į paraiškų vertintojų duomenų bazę.