Pradžia EN

Paskelbtas paskutinis 2014–2020 m. ES investicinių fondų paraiškų konkursas finansuoti podoktorantūros stažuotes Lietuvoje

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba paskelbė trečią podoktorantūros stažuočių Lietuvos mokslo ir studijų institucijose paraiškų konkursą. Paraiškoms rengti numatyti 4 mėnesiai – jas teikti galima iki 2021 m. sausio 29 d.

Numatyta finansuoti 70 visų mokslo sričių jaunųjų mokslininkų stažuočių. Joms numatyta skirti beveik 5,3 mln. eurų.

Stažuotojui numatyta skirti iki 120 tūkst. eurų. Lėšos paskirstomos dvejų metų tyrėjo darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms (iki 40 proc. projekto biudžeto) atlikti mokslinius tyrimus, mokslinėms išvykoms į užsienio mokslo centrus, ekspedicijas bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų išlaidoms, susijusioms su tyrėjų stažuotėmis, padengti.

Stažuotojais gali būti jaunieji mokslininkai, kurie daktaro laipsnį įgijo ne daugiau kaip prieš penkerius metus. Priimančiąja institucija gali būti bet kuris šalies universitetas ir valstybinis mokslinių tyrimų institutas, turintis mokslo doktorantūros teisę ar kartu su universitetais dalyvaujantis rengiant mokslininkus.

Lietuvos mokslo taryba konkursą skelbia pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Taryba atsakinga už šios priemonės konkursų organizavimą, projektų finansavimą ir administravimą.

Tai yra trečias ir paskutinis šio periodo podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas. Kvietimas teikti paraiškas.