Pradžia EN

2017 metų rezultatai

Prašymų, kuriems skirta parama paskelbti mokslinį straipsnį 2017 m., sąrašas

Prašymų, gautų 2017 m. lapkričio 21 d.–2017 m.  gruodžio 14 d., konkurso rezultatai:

2017 m. lapkričio 21 d.–2017 m.  gruodžio 14 d. gauti 3 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo pateikti paramai paskelbti biomedicinos (1), technologijos (1) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 1027,40 Eur. Vienam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, kad vertėjo siekti publikuoti straipsnį žurnale, esančiame Clarivate Analitics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1). Be to, pateiktos recenzijos gana formalios, taip pat nepateikti autorių atsakymai recenzentams. Kitam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, kad vertėjo siekti publikuoti straipsnį žurnale, esančiame Clarivate Analitics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1).

Prašymų, gautų 2017 m. spalio 9 d.–2017 m.  lapkričio 20 d., konkurso rezultatai:

2017 m. spalio 9 d.–2017 m. lapkričio 20 d. gauti 9 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo pateikti paramai paskelbti biomedicinos (3), fizinių (4), technologijos (1) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Taip pat priimtas sprendimas dėl prašymo, kurio pateikėjui pateikus papildomą medžiagą ir patikslinimus, prašymas buvo dar kartą svarstomas. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti du. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 3303,84 Eur. Vienam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, jog vertėjo siekti publikuoti straipsnį žurnale, esančiame Clarivate Analitics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1). Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes tarpdisciplininio leidinio pasirinkimas nėra pakankamai argumentuotas, o recenzavimo išsamumas kelia abejonių. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, kad recenzavimo lygis nėra pakankamas. Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes argumentai, kodėl klinikinių tyrimų straipsnis publikuojamas tarpdisciplininiame, o ne panašaus lygio srities leidinyje, nėra pakankami. Be to, recenzavimas nėra išsamus. Dar kitam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, kad vertėjo siekti publikuoti straipsnį žurnale, esančiame Clarivate Analitics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1). Taip pat nėra išsamų recenzavimą įrodančios medžiagos. Dar dviem prašymams parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, kad recenzavimo išsamumas kelia abejonių. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes argumentai, kodėl straipsnį tikslinga publikuoti tarpdisciplininiame žurnale, nėra pakankami.

Prašymų, gautų 2017 m. rugpjūčio 22 d.–2017 m. spalio 8 d., konkurso rezultatai:

2017 m. rugpjūčio 22 d.–2017 m. spalio 8 d. gauta 10 prašymų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo pateikti paramai paskelbti socialinių (2) biomedicinos (3) ir fizinių (5) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti  keturi. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius skirta 6379,32 Eur. Vienam prašymui parama nebuvo skirta, argumentuojant tuo, jog vertėjo siekti publikuoti straipsnį žurnale, esančiame Clarivate Analitics Web of Science duomenų bazėje pagal citavimo indeksą pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1). Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes remiantis Lietuvos mokslo tarybos (toliau-Tarybos) 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 „Dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo“, prašyme nurodytas žurnalas tiksliai atitinka hibridinio žurnalo apibrėžimą, o išlaidos už publikacijų atvėrimą hibridiniuose žurnaluose nėra dengiamos Tarybos projektų lėšomis. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes elektrochemijos kategorijoje (iš pastarosios srities yra publikacija) žurnalas nepatenka į Clarivate Analitics Web of Science duomenų bazės pagal citavimo indeksą į pirmajį savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtį (Q1). Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes pateikta informacija nerodo tinkamo recenzavimo lygio ir vertėjo siekti publikuoti straipsnį kitame panašaus lygio ar aukšesnio lygio nemokamame žurnale. Taip pat prašyme nurodyto skyriaus tinklalapyje nėra. Be to, prašoma 2500 Eur, nors sąskaita 2116 JAV dolerių. Dar kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes žurnalas, kuriame ketinama publikuoti nėra  kuo nors išskirtinis. Vertėjo publikuoti panašaus lygio nemokamame arba aukštesnio lygio mokamame leidinyje. Be to, nėra išsamaus recenzavimo, kuris būtų susijęs su turiniu. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta argumentuojant tuo, kad vertėjo siekti publikuoti straipsnį kitame panašaus lygio ar aukštesnio lygio nemokamame žurnale. 

Prašymų, gautų 2017 m. liepos 15 d.–2017 m. rugpjūčio 21 d., konkurso rezultatai:

2017 m. liepos 15 d.–2017 m. rugpjūčio 21 d. gauti 4 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo pateikti paramai paskelbti biomedicinos (1) ir fizinių (3) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 1675,00 Eur. Vienam prašymui parama nebuvo skirta, argumentuojant tuo, kad vertėjo straipsnį siekti publikuoti Q1 žurnale. Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes remiantis Lietuvos mokslo tarybos (toliau-Tarybos) 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 „Dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo“, prašyme nurodytas žurnalas tiksliai atitinka hibridinio žurnalo apibrėžimą, o išlaidos už publikacijų atvėrimą hibridiniuose žurnaluose nėra dengiamos Tarybos projektų lėšomis. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes epidemiologijos/onkologijos sričių žurnalų, patenkančių į Q1, yra nemažai, todėl vertėjo siekti publikuoti juose.

Prašymų, gautų 2017 m. birželio 16 d.–2017 m. liepos 14 d., konkurso rezultatai:

2017 m. birželio 16 d.–2017 m. liepos 14 d. gauti 5 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo pateikti paramai paskelbti biomedicinos (2), fizinių (1), technologijos (1) ir žemės ūkio (1) mokslų sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 831,93 Eur. Trims prašymams paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes žurnalas, kuriame ketinama  publikuoti, visose tikslinėse kategorijose nepatenka tarp Q1 leidinių. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes epidemiologijos/onkologijos sričių žurnalų, patenkančių į Q1, yra nemažai, todėl vertėjo siekti publikuoti juose.

Prašymų, gautų 2017 m. gegužės 30 d.–2017 m. birželio 15 d., konkurso rezultatai:

2017 m. gegužės 30 d.–2017 m. birželio 15 d. gauti 8 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo pateikti paramai paskelbti biomedicinos (4), fizinių (1) ir technologijos mokslų (3) sričių mokslinius straipsnius. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 1604,91 Eur. Vienam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes žurnalo pasirinkimas nepakankamai pagrįstas: vertėjo siekti publikuoti panašaus lygio nemokamuose ar aukštesnio  lygio mokamuose, be to, nepateikta recenzavimą įrodanti medžiaga. Penkiems prašymams paskelbti mokslinius straipsnius parama nebuvo skirta, nes vertėjo siekti publikuoti aukštesnio lygio mokamuose arba  panašaus lygio nemokamuose leidiniuose. Be to, viename iš šių prašymų pateikta ne visa išsamų recenzavimą liudijanti medžiaga. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes darbas, kurį ketinama publikuoti tarpdisciplininiame leidinyje, neturi tarpdiscipliniškumo požymių, vertėjo siekti publikuoti panašaus lygio vėžio biologijos ar molekulinės onkologijos leidinyje. Pateikta viena recenzija neliudija kokybiško recenzavimo. Be to, atsakingasis straipsnio autorius nėra iš Lietuvos institucijos. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes straipsnio pobūdis nepakankamai pagrindžia jo publikavimo tarpdisciplininiame leidinyje būtinybę; jį tikslingiau būtų spausdinti labiau specializuotame žurnale.

Prašymų, gautų 2017 m. gegužės 4 d.–2017 m. gegužės 29 d., konkurso rezultatai:

2017 m. gegužės 4 d.–2017 m. gegužės 29 d. gauti 2 prašymai paramai. Vienas prašymas buvo paramai išleisti knygos skyrių, o kitas paskelbti biomedicinos srities mokslinį straipsnį. Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 525,00 Eur. Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes knygos, kurioje ketinama publikuoti skyrių, leidykla nėra kuo nors išskirtinė. Be to, negalima patvirtinti tinkamo recenzavimo lygio.

Prašymų, gautų 2017 m. kovo 31  d.–2017 m. gegužės 3 d., konkurso rezultatai:

2017 m. kovo 31  d.–2017 m. gegužės 3 d. gauta 12 prašymų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos (4), fizinių (5) ir technologijos mokslų (3) sričių mokslinius straipsnius.  Vienam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes vertėjo siekti publikuoti straipsnį žurnale, patenkančiame į WoS leidinių sąrašą, nes knygos, kurioje siekiama publikuoti straipsnį, šiuo metu WoS sąraše nėra ir nėra aišku, ar ji iš viso bus įtraukta į sąrašą ateityje. Dviem prašymams paskelbti mokslinius straipsnius parama nebuvo skirta, nes žurnalo pasirinkimas nepakankamai pagrįstas: vertėjo siekti publikuoti panašaus lygio nemokamame ar aukštesnio  lygio mokamame srities biomedicinos žurnale. Be to, viename iš šių prašymų pateikta atsakymų į recenzentų pastabas informacija yra nepakankama. Dar dviem prašymams parama nebuvo skirta, nes mokslinius straipsnius ketinama publikuoti Q2 ir Q4 kvartilių leidiniuose. Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes nepateikta straipsnio recenzavimą  liudijanti medžiaga. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes prašymas neatitinka šios paramos rūšies finansavimo paskirties. Taip pat priimtas sprendimas dėl prašymo, kurio praeitame posėdyje nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą iki kito komisijos posėdžio, Komisija buvo nusprendusi prašymo pateikėją informuoti, kad ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 20 d. galima įkelti į elektroninę sistemą trūkstamą informaciją ir šią informaciją gavus prašymas vėl bus apsvarstytas, o negavus prašomos informacijos iki aukščiau minėtos datos, prašymas nebus iš naujo svarstomas ir parama nebus skiriama. Šiam  prašymui parama neskirta, nes žurnalo pasirinkimas nepakankamai pagrįstas:  vertėjo siekti publikuoti panašaus lygio nemokamuose ar aukštesnio  lygio mokamuose biomedicinos srities žurnaluose. Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti penki. Tačiau prašymo Nr. P-PUB-17-23 pateikėja gautos paramos atsisakė, todėl paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 5 464,06 Eur.

Prašymų, gautų 2017 m. sausio 20  d.–2017 m. kovo 30 d., konkurso rezultatai:

2017 m. sausio 20  d.–2017 m. kovo 30 d. gauta 17 prašymų paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti socialinių mokslų (1), biomedicinos (6), fizinių (8) ir technologijos mokslų (2) sričių mokslinius straipsnius.  Įvertinus gautus prašymus tinkamais finansuoti pripažinti aštuoni. Paramai paskelbti mokslinius straipsnius iš viso skirta 14 538,45 Eur. Vienam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes dauguma autorių yra iš kitų šalių. Kitam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes vertėjo siekti publikuoti panašaus lygio nemokamame arba aukštesnio lygio mokamame leidinyje, išsamaus recenzavimo nėra. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes vertėjo siekti publikuoti panašaus lygio srities nemokamame arba  aukštesnio  lygio  mokamame  leidinyje, kurių yra nemažai. Be to, argumentai, kodėl pasirinktas tarpdisciplininis  žurnalas, nepateikti. Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes nepateikta išsamų recenzavimą įrodanti medžiaga. Dar vienam prašymui parama nebuvo skirta, nes pateikta tik viena recenzija, jos tekstas nėra labai išsamus. Kitam prašymui parama nebuvo skirta, nes buvo tikslinga rinktis aukštesnio lygio mokamą arba panašaus lygio nemokamą žurnalą. Du iš pateiktų prašymų buvo nesvarstytini, nes pagal šios paramos krypties svarbiausius vertinimo principus, svarstomi tik tie prašymai, kuriuose prašomos apmokėti išlaidos pagrįstos einamaisiais metais išrašytais (apmokėtais) finansiniais dokumentais (išankstine sąskaita, apmokėjimo išrašu). Dėl vieno prašymo paskelbti mokslinį straipsnį nepriimtas galutinis sprendimas, nes nepridėti prašymo pateikėjo atsakymai į straipsnio recenzentų pastabas.  Komisija nusprendė prašymo pateikėją informuoti, kad ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 20 d. galima įkelti į elektroninę sistemą trūkstamą informaciją ir šią informaciją gavus prašymas vėl bus apsvarstyti. Negavus prašomos informacijos iki aukščiau minėtos datos, prašymas nebus iš naujo svarstomas ir parama nebus skiriama.

Prašymų, gautų 2016 m. gruodžio 21  d.–2017 m. sausio 19 d., konkurso rezultatai:

2016 m. gruodžio 21 d.–2017 sausio 19 d. gauti 2 prašymai paramai paskelbti mokslinį straipsnį. Prašymai buvo paramai paskelbti biomedicinos sričių mokslinius straipsnius.  Įvertinus gautus prašymus tinkamu finansuoti pripažintas vienas. Paramai paskelbti mokslinį straipsnį skirta 1404,49 Eur. Kitam prašymui paskelbti mokslinį straipsnį parama nebuvo skirta, nes leidinys nepatenka tarp geriausių tarpdisciplininių ar srities leidinių, ką rodo ir ne itin išsamus recenzavimas.