Pradžia EN

Dažniausiai užduodami klausimai

Tyrimai semestro metu
Kokius dokumentus reikia pateikti norint pagrįsti paslaugų bei trumpalaikio turto sąnaudas, ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudas?

Nustatant planuojamų patirti prekių/paslaugų pirkimo išlaidų apimtį ir pagrindžiant išlaidų tinkamumą finansuoti, svarbu įvertinti numatytų įsigyti prekių/paslaugų poreikį ir rinkos kainas, todėl rekomenduojama pateikti: preliminarius tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestinę arba viešuosiuose informacijos šaltiniuose (pavyzdžiui, interneto svetainėse) skelbiama informacija, arba istoriniais projekto vykdytojo ankstesnių projektų duomenimis (pvz. pirkimo sutartis, sąskaitos faktūros, priekių nurašymo aktais ir pan.). Ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudoms pagrįsti reikia pateikti ilgalaikio turto įsigijimo ir apskaitos dokumentų kopijas su informacija apie įsigijimo datą, tarnavimo laiką, nustatytą mėnesinį nusidėvėjimą/amortizaciją, vadovo įsakymą išlaidų priskyrimo projektui pro rata principu.

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su paraiška.

Ar galima studento vadovo darbo užmokestį pagrįsti pagrindine darbo sutartimi arba institucijoje numatyta esančia darbo pareigybe?

Taip, galima.

Grindžiant studento vadovo darbo užmokestį jo pagrindine darbo sutartimi, skaičiuojamas vienos darbo valandos įkainis padauginus iš valandų (ne daugiau kaip 360 val. per projekto įgyvendinimo laikotarpį), kuriuos studento vadovas ketina skirti studento tyrimui laisvu nuo studijų metu.

Grindžiant studento vadovo darbo užmokestį institucijoje esančia darbo pareigybe (tuo atveju, jeigu studento vadovas dar neturi darbo santykių su pareiškėjo institucija), skaičiuojamas vienos darbo valandos įkainis padauginus iš valandų (ne daugiau kaip 360 val. per projekto įgyvendinimo laikotarpį), kuriuos studento vadovas ketina skirti studento tyrimui laisvu nuo studijų metu.

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su paraiška.

Kokiais dokumentais reikia pagrįsti išmokas studentui?

a) pareiškėjo institucijos vidaus teisės aktais, kurie reglamentuoja stipendijų rūšis, dydžius, jų skyrimo ir mokėjimo tvarką. Pareiškėjo teikiami dokumentai neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui bei kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

b) institucijoje esančia darbo pareigybe, kuri labiausiai atitinka studento kvalifikaciją.

Abiem atvejais, įgyvendinant projektą turi būti išlaikytos tokios pat sąlygos, kurios buvo grįstos paraiškoje.

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su paraiška.

Kokios išlaidos yra tinkamos finansuoti vykdant studentų tyrimų projektą pagal IV kvietimą teikti paraiškas?

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti būtinos įgyvendinti projektą, t. y., prisidėti prie projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo. Prie tokių išlaidų galima priskirti: studento stipendijos ar darbo užmokesčio, vadovo darbo užmokesčio, paslaugų bei trumpalaikio turto sąnaudas, taip pat ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudas.

Pagal Aprašą projekto vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotąją sumą, kuri nustatoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, vadovaujantis projekto biudžete pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patikimi ir gali būti patikrinami pagal pareiškėjo pateiktus pagrindžiančius dokumentus.

Ar galima pateikti priešpaskutinio semestro pažymą, jei paskutinį semestrą studentas studijavo pagal Erasmus programą?

Taip, galima.

Ar galima projekto veiklas baigti anksčiau, nei numatyta sutartyje?

Taip, galima.

Ar galima projektą vykdyti be pertraukos sesijos metu?

Ne, negalima. Aprašo 12.2 papunktyje numatyta pertrauka egzaminų sesijos metu.

Kaip skaičiuojama projekto trukmė, jei projekto veiklos pradedamos vykdyti ne nuo spalio 1 d.?

Pagal Aprašo 27 punktą, tyrimų semestrų metu projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti ne vėliau kaip iki tų mokslo metų, kuriais baigiama vykdyti projekto veikla, gegužės 1 dienos. Tuo atveju, jeigu projekto veiklos pradedamos įgyvendinti vėliau negu spalio 1 d., atitinkamai trumpinama egzaminų sesijos pertraukos trukmė, kad būtų laikomasi privalomos veiklų įgyvendinimo pabaigos datos.

Pavyzdžiui: projekto veiklas pradėjus įgyvendinti nuo spalio 11 dienos: pirmas mėnuo - nuo 2019-10-11 iki 2019-11-11; antras mėnuo – nuo 2019-11-12 iki 2019-12-11; trečias mėnuo – nuo 2019-12-12 iki 2020-01-11. Tuomet egzaminų sesijos trukmė sutrumpėja ir ketvirtas mėnuo tęsiasi nuo 2020-02-01 iki 2020-02-29; penktas mėnuo – nuo 2020-03-01 iki 2020-03-31; šeštas mėnuo – nuo 2020-04-01 iki 2020-04-30.

Ar projekto metu gali keistis studentas?

Ne, negali. Pagal Aprašo 30 punktą, studentas vykdo tiesiogines projekto veiklas (atlieka mokslinį tyrimą), būtent jo gebėjimams ugdyti yra skirtas tyrimų semestrų metu projektas, dėl kurio finansavimo yra sudaroma dotacijos sutartis.

Ar projekto metu gali keistis vadovas?

Taip, gali.

Ar galima 80 akademinių valandų skirti spalio mėn., jei projekto veiklos pradedamos vykdyti ne nuo spalio 1 d. (ar galima skirti daugiau kaip 80 akademinių valandų per mėnesį)?

Taip, galima. Aprašo 13.2 papunktyje nustatytas privalomas minimalus studento darbo intensyvumas, todėl galima skirti daugiau nei 80 akademinių valandų per mėnesį, atsižvelgiant į studento paskaitų grafiką. Atkreipiame dėmesį, kad išlaidos už papildomai skirtas akademines valandas nebus kompensuotos, be to, šios valandos negali būti perkeliamos į kitą mėnesį (t. y., kiekvieno mėnesio minimali akademinių valandų suma yra 80).

Ar gali tyrimų semestrų metu projekte dalyvauti pagal I ir II pakopos arba vientisųjų studijų programą studijuojantys paskutiniame kurse studentai?

Taip, gali.

Ar projekte gali dalyvauti rezidentūroje studijuojantis studentas?

Ne, negali. Pagal Aprašo 4 punktą, tyrimų semestrų metu projektuose gali dalyvauti tik pirmosios ir antrosios pakopos ar vientisųjų studijų studentai. Profesinių studijų medicinos, odontologijos, veterinarinės medicinos studijų krypčių rezidentūros studentai projekte dalyvauti negali.

Kokia galima projekto veiklos (ų) trukmė?

Pagal Aprašo 12.2 papunktį, tyrimų semestrų metu trukmė turi būti 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu), studentas šioms veikloms turi skirti ne mažiau kaip 80 akademinių valandų per mėnesį.

Kaip pateikti Aprašo 59.3 papunktyje nurodytą paskutinio semestro studijų pažymą, jei paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimai dar nežinomi?

Jei paskutinio semestro vieno ar keleto studijuotų dalykų įvertinimai iki paraiškų pateikimo termino dar nežinomi, tokiu atveju teikiama pažyma apie ankstesniojo semestro studijuotų dalykų įvertinimus.

Ar galima projekto veiklas vykdyti užsienyje?

Ne, negalima. Pagal Aprašo 29 punktą, projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Ar gali studentas įgyvendinti projektą kitoje mokslo ir studijų institucijoje nei studijuoja?

Taip, gali.

Vasaros praktikos
Ar galima teikti popierines paraiškas?

Popierinės paraiškos neteikiamos. Paraiškos ir priedai teikiami per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę. Pareiškėjas prie svetainės jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir tapęs svetainės naudotoju.

Visus reikiamus dokumentus bei paraiškos pildymo formą galite rasti Tarybos tinklalapyje.

Ar galima iš projekto lėšų kompensuoti praktikos vadovo darbo užmokesčio išlaidas, susijusias su vadovavimu studento praktikai?

Taip, galima. Praktikos vadovas turi turėti darbo sutartį su projekto vykdytoju.

Ar praktikos vadovas studentų praktikos metu gali dalį laiko atostogauti ir/arba būti komandiruotėse, ar įsipareigoja visa laiką dirbti?

Taip, gali. Praktikos vadovo darbas studentų praktikos metu priklauso nuo sudarytos individualios praktikos programos.

Ar pagal šią priemonę lėšas gauna praktikos vadovai ar studentai?

Pagal šią priemonę lėšas gauna juridinis asmuo – projekto vykdytojas.

Ar studentas gali dalyvauti studentų praktikoje institucijoje, kurioje yra įdarbintas (pvz. kitame projekte)?

Taip, gali. Dalyvaudamas studentų praktikoje, studentas gaus stipendiją, o ne darbo užmokestį. Reikia atkreipti dėmesį, kad studento mokslinio tiriamojo daro intensyvumas turi būti ne mažesnis kaip 160 akademinių valandų (arba 120 darbo valandų) per mėnesį, o pagal Darbo kodeksą didžiausias galimas darbo valandų skaičius per mėnesį yra 240 val. Pažymėtina, kad Projektų finansavimo sąlygų aprašo 20.3 papunktyje nurodyta, jog studentas negali gauti kitų pajamų už tą patį studentų praktikos ar studentų tyrimų metu atliekamą mokslinį tiriamąjį darbą.

Ar gali studentas turėti studijų sutartį su viena įstaiga, o dalyvauti studentų praktikoje kitoje įstaigoje?

Taip, gali. Atkreipiame dėmesį, kad su projekto vykdytoju studentas turi sudaryti studentų praktikos sutartį.

Ar gali studentų praktikos konkurse dalyvauti studentas, kuris šiuo metu dalyvauja projekte pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“?

Taip, gali.

Kokių studijų studentas gali dalyvauti studentų praktikoje?

Projektų finansavimo sąlygų apraše studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų programą. Studentų praktikos konkurse negali dalyvauti vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso (tų mokslo metų, kuriais įgyvendinamas projektas) studentai.

Ar gali studentų praktikoje dalyvauti studentas iš užsienio?

Taip, gali, jeigu turi galiojančią studijų sutartį (jeigu ji yra užsienio kalba, pareiškėjas turi pateikti vertimą į lietuvių kalbą). Taip pat jis turi sudaryti studentų praktikos sutartį su projekto vykdytoju.

Ar galima teikti paraišką studentų praktikos konkurse, jeigu stojant į magistrantūros studijas studijų sutartis su universitetu yra pasirašoma liepos viduryje?

Taip, galima, jei studentas studentų praktikos metu turi galiojančią studijų sutartį su institucija. Sutartis pateikiama su galutiniu mokėjimo prašymu.

Kokių ir kiek turėtų būti projekto fizinių rodiklių?

Dėl trumpos projekto trukmės, rekomenduojame pasirinkti vieną uždavinį, vieną veiklą ir vieną fizinį rodiklį. Uždavinio ir veiklos aprašymas turi sutapti su 5-oje paraiškos dalyje pateikta informacija.

Paaiškiname, kad fizinis rodiklis – yra kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos rezultatas, kurį reikia aprašyti ir nurodyti, kokiais dokumentais bus pagrįstas fizinio rodiklio pasiekimas.

Kaip sudaromas projekto biudžetas?

Projekto vykdymo išlaidas sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Tiesioginės išlaidos apima studentų stipendijos ir vykdymo išlaidų fiksuotuosius įkainius. Netiesioginės išlaidos apima standartinę fiksuotąją normą, skirtą administravimo išlaidoms.

Ar galima projekto lėšomis įsigyti ilgalaikį turtą?

Pagal Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatas, projekto lėšomis įsigyjamas turtas nėra skirstomas į ilgalaikį arba trumpalaikį turtą, t. y., nėra draudimo įsigyti ilgalaikį turtą, kuris reikalingas moksliniam tyrimui vykdyti. Vykdymo išlaidos, būtinos moksliniam tyrimui atlikti, pagal žemiau pateikiamą sąrašą yra tinkamos finansuoti, jeigu yra susiję su projekto tiesioginėmis išlaidomis. Šios išlaidos kompensuojamos pagal stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotąjį įkainį, pirminių dokumentų teikti nereikia.

 

Mokslinio tyrimo vykdymo išlaidos apima smulkias prekių, paslaugų išlaidas: mokslinei literatūrai; medžiagoms ir reagentams, mokymo priemonėms; bibliotekų, archyvų, duomenų bazių, skenavimo, kopijavimo paslaugoms; tiekėjų paslaugoms – matavimams, tyrimams, apklausoms atlikti; įrangos nuomai; pašto, spaudos darbams ir paslaugoms; transportui (nuvykimui/grįžimui iš tyrimo lauko); praktikos vadovo darbo užmokesčiui (tik studentų praktikos metu).

Kada turi prasidėti ir baigtis studentų praktika?

Studentų praktikos projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio tiriamojo darbo pradžia, veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos. Studentų praktikos trukmė - 2 mėnesiai. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki metų, kuriais paskelbtas kvietimas, rugpjūčio 31 dienos.

Kas turi būti nurodyta studijų pažymoje?

Studijų pažymoje turi būti nurodyta studijų forma, studijų pakopa, studijų kursas, studijuoti dalykai ir studijų rezultatų svertinis vidurkis.

Klauskite