Pradžia EN

Dažniausiai užduodami klausimai

Tyrimai semestro metu
Ar gali studentas įgyvendinti projektą kitoje mokslo ir studijų institucijoje nei studijuoja?

Taip, gali.

Ar galima projekto veiklas vykdyti užsienyje?

Ne, negalima. Pagal Aprašo 29 punktą, projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kaip pateikti Aprašo 59.3 papunktyje nurodytą paskutinio semestro studijų pažymą, jei paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimai dar nežinomi?

Jei paskutinio semestro vieno ar keleto studijuotų dalykų įvertinimai iki paraiškų pateikimo termino dar nežinomi, tokiu atveju teikiama pažyma apie ankstesniojo semestro studijuotų dalykų įvertinimus.

Kokia galima projekto veiklos (ų) trukmė?

Pagal Aprašo 12.2 papunktį, tyrimų semestrų metu trukmė turi būti 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu), studentas šioms veikloms turi skirti ne mažiau kaip 80 akademinių valandų per mėnesį.

Ar projekte gali dalyvauti rezidentūroje studijuojantis studentas?

Ne, negali. Pagal Aprašo 4 punktą, tyrimų semestrų metu projektuose gali dalyvauti tik pirmosios ir antrosios pakopos ar vientisųjų studijų studentai. Profesinių studijų medicinos, odontologijos, veterinarinės medicinos studijų krypčių rezidentūros studentai projekte dalyvauti negali.

Ar gali tyrimų semestrų metu projekte dalyvauti pagal I ir II pakopos arba vientisųjų studijų programą studijuojantys paskutiniame kurse studentai?

Taip, gali.

Ar galima 80 akademinių valandų skirti spalio mėn., jei projekto veiklos pradedamos vykdyti ne nuo spalio 1 d. (ar galima skirti daugiau kaip 80 akademinių valandų per mėnesį)?

Taip, galima. Aprašo 13.2 papunktyje nustatytas privalomas minimalus studento darbo intensyvumas, todėl galima skirti daugiau nei 80 akademinių valandų per mėnesį, atsižvelgiant į studento paskaitų grafiką. Atkreipiame dėmesį, kad išlaidos už papildomai skirtas akademines valandas nebus kompensuotos, be to, šios valandos negali būti perkeliamos į kitą mėnesį (t. y., kiekvieno mėnesio minimali akademinių valandų suma yra 80).

Ar projekto metu gali keistis vadovas?

Taip, gali.

Ar projekto metu gali keistis studentas?

Ne, negali. Pagal Aprašo 30 punktą, studentas vykdo tiesiogines projekto veiklas (atlieka mokslinį tyrimą), būtent jo gebėjimams ugdyti yra skirtas tyrimų semestrų metu projektas, dėl kurio finansavimo yra sudaroma dotacijos sutartis.

Kaip skaičiuojama projekto trukmė, jei projekto veiklos pradedamos vykdyti ne nuo spalio 1 d.?

Pagal Aprašo 27 punktą, tyrimų semestrų metu projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti ne vėliau kaip iki tų mokslo metų, kuriais baigiama vykdyti projekto veikla, gegužės 1 dienos. Tuo atveju, jeigu projekto veiklos pradedamos įgyvendinti vėliau negu spalio 1 d., atitinkamai trumpinama egzaminų sesijos pertraukos trukmė, kad būtų laikomasi privalomos veiklų įgyvendinimo pabaigos datos.

Pavyzdžiui: projekto veiklas pradėjus įgyvendinti nuo spalio 11 dienos: pirmas mėnuo - nuo 2019-10-11 iki 2019-11-11; antras mėnuo – nuo 2019-11-12 iki 2019-12-11; trečias mėnuo – nuo 2019-12-12 iki 2020-01-11. Tuomet egzaminų sesijos trukmė sutrumpėja ir ketvirtas mėnuo tęsiasi nuo 2020-02-01 iki 2020-02-29; penktas mėnuo – nuo 2020-03-01 iki 2020-03-31; šeštas mėnuo – nuo 2020-04-01 iki 2020-04-30.

Ar galima projektą vykdyti be pertraukos sesijos metu?

Ne, negalima. Aprašo 12.2 papunktyje numatyta pertrauka egzaminų sesijos metu.

Ar galima projekto veiklas baigti anksčiau, nei numatyta sutartyje?

Pagal Aprašo 12.2. punktą studentų mokslinių tyrimų trukmė  – 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

Ar galima pateikti priešpaskutinio semestro pažymą, jei paskutinį semestrą studentas studijavo pagal Erasmus programą?

Taip, galima.

Kokios išlaidos yra tinkamos finansuoti vykdant studentų tyrimų projektą pagal V kvietimą teikti paraiškas?

Tinkamos finansuoti išlaidos studentų moksliniuose tyrimuose kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita (ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai). Scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams taikomi šioje ataskaitoje humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektams nustatyti fiksuotieji įkainiai. Netiesioginės išlaidos kompensuojamos taikant standartinę fiksuotąją normą netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti, kuri nustatoma neviršijant Projektų taisyklių 10 priede nustatytų ribų.

 

Vasaros praktikos
Ar galima teikti popierines paraiškas?

Popierinės paraiškos neteikiamos. Paraiškos ir priedai teikiami per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę. Pareiškėjas prie svetainės jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir tapęs svetainės naudotoju.

Visus reikiamus dokumentus bei paraiškos pildymo formą galite rasti Tarybos tinklalapyje.

Ar galima iš projekto lėšų kompensuoti praktikos vadovo darbo užmokesčio išlaidas, susijusias su vadovavimu studento praktikai?

Taip, galima. Praktikos vadovas turi turėti darbo sutartį su projekto vykdytoju.

Ar praktikos vadovas studentų praktikos metu gali dalį laiko atostogauti ir/arba būti komandiruotėse, ar įsipareigoja visa laiką dirbti?

Taip, gali. Praktikos vadovo darbas studentų praktikos metu priklauso nuo sudarytos individualios praktikos programos.

Ar pagal šią priemonę lėšas gauna praktikos vadovai ar studentai?

Pagal šią priemonę lėšas gauna juridinis asmuo – projekto vykdytojas.

Ar studentas gali dalyvauti studentų praktikoje institucijoje, kurioje yra įdarbintas (pvz. kitame projekte)?

Taip, gali. Dalyvaudamas studentų praktikoje, studentas gaus stipendiją, o ne darbo užmokestį. Reikia atkreipti dėmesį, kad studento mokslinio tiriamojo daro intensyvumas turi būti ne mažesnis kaip 160 akademinių valandų (arba 120 darbo valandų) per mėnesį, o pagal Darbo kodeksą didžiausias galimas darbo valandų skaičius per mėnesį yra 240 val. Pažymėtina, kad Projektų finansavimo sąlygų aprašo 20.2 papunktyje nurodyta, jog studentas negali gauti kitų pajamų už tą patį studentų praktikos ar studentų tyrimų metu atliekamą mokslinį tiriamąjį darbą.

Ar gali studentas turėti studijų sutartį su viena įstaiga, o dalyvauti studentų praktikoje kitoje įstaigoje?

Taip, gali. Atkreipiame dėmesį, kad su projekto vykdytoju studentas turi sudaryti studentų praktikos sutartį.

Ar gali studentų praktikos konkurse dalyvauti studentas, kuris šiuo metu dalyvauja projekte pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“?

Taip, gali.

Kokių studijų studentas gali dalyvauti studentų praktikoje?

Projektų finansavimo sąlygų apraše studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje Lietuvoje pagal pakopinių studijų pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programą. Pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą poveiklę organizuojamame konkurse negali dalyvauti: pirmosios pakopos pirmojo ir paskutiniojo kurso studentai; antrosios pakopos paskutiniojo kurso studentai; vientisųjų studijų pirmojo ir paskutiniojo kurso studentai.

Ar gali studentų praktikoje dalyvauti studentas iš užsienio?

Taip, gali, jeigu turi galiojančią studijų sutartį (jeigu ji yra užsienio kalba, pareiškėjas turi pateikti vertimą į lietuvių kalbą). Taip pat jis turi sudaryti studentų praktikos sutartį su projekto vykdytoju.

Ar galima teikti paraišką studentų praktikos konkurse, jeigu stojant į magistrantūros studijas studijų sutartis su universitetu yra pasirašoma liepos viduryje?

Ne, negali. Pagal Aprašo 22 punktą Aprašo I ir II skyriuose nustatytus reikalavimus pareiškėjas, praktikos ar tyrimų vadovas ir studentas turi atitikti paskutinę kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dieną.

Kokių ir kiek turėtų būti projekto fizinių rodiklių?

Dėl trumpos projekto trukmės, rekomenduojame pasirinkti vieną uždavinį, vieną veiklą ir vieną fizinį rodiklį. Uždavinio ir veiklos aprašymas turi sutapti su 5-oje paraiškos dalyje pateikta informacija.

Paaiškiname, kad fizinis rodiklis – yra kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos rezultatas, kurį reikia aprašyti ir nurodyti, kokiais dokumentais bus pagrįstas fizinio rodiklio pasiekimas.

Kaip sudaromas projekto biudžetas?

Projekto vykdymo išlaidas sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

Ar galima projekto lėšomis įsigyti ilgalaikį turtą?

Pagal Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatas, projekto lėšomis įsigyjamas turtas nėra skirstomas į ilgalaikį arba trumpalaikį turtą, t. y., nėra draudimo įsigyti ilgalaikį turtą, kuris reikalingas moksliniam tyrimui vykdyti. Vykdymo išlaidos, būtinos moksliniam tyrimui atlikti, pagal žemiau pateikiamą sąrašą yra tinkamos finansuoti, jeigu yra susiję su projekto tiesioginėmis išlaidomis. Šios išlaidos kompensuojamos pagal stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotąjį įkainį, pirminių dokumentų teikti nereikia.

Mokslinio tyrimo vykdymo išlaidos apima smulkias prekių, paslaugų išlaidas: mokslinei literatūrai; medžiagoms ir reagentams, mokymo priemonėms; bibliotekų, archyvų, duomenų bazių, skenavimo, kopijavimo paslaugoms; tiekėjų paslaugoms – matavimams, tyrimams, apklausoms atlikti; įrangos nuomai; pašto, spaudos darbams ir paslaugoms; transportui (nuvykimui/grįžimui iš tyrimo lauko); praktikos vadovo darbo užmokesčiui (tik studentų praktikos metu).

Kada turi prasidėti ir baigtis studentų praktika?

Studentų praktikos projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio tiriamojo darbo pradžia, veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos. Studentų praktikos trukmė - 2 mėnesiai. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki metų, kuriais paskelbtas kvietimas, rugpjūčio 31 dienos.

Kas turi būti nurodyta studijų pažymoje?

Studijų pažymoje turi būti nurodyta studijų forma, studijų pakopa, studijų kursas, studijuoti dalykai ir studijų rezultatų svertinis vidurkis.

Klauskite