Pradžia EN

Paramos gavėjams

Kvietimo teikti paraiškas mokslo infrastruktūrai atnaujinti paraiškų administravimo tvarka:

vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintais finansuojamų paraiškų sąrašais, tarp Tarybos ir vykdančiosios institucijos pasirašoma dvišalė Tarybos pirmininko patvirtintos formos paramos skyrimo sutartis. Sutartyje nustatomi paramos teikimo, lėšų pervedimo, atsiskaitymo už jas tvarka ir terminai. Parama gali būti naudojama tik ilgalaikiam turtui, nurodytam paraiškoje, įsigyti ir skiriama įvertinus paraiškoje ar pasirašius sutartį Tarybai pateiktus finansinius išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentus. Juos vertina Tarybos pirmininko patvirtinta vertinimo grupė, sudaryta iš Tarybos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, užpildydama Tarybos pirmininko patvirtintą vertinimo formą. Vertinimo grupė gali kreiptis į paraiškos pateikėją ar vykdančiąją instituciją nurodydama patikslinti finansinius dokumentus, juose nurodytus duomenis arba pateikti paaiškinimų, taip pat nepripažinti išlaidų tinkamomis. Lėšų panaudojimo finansinė priežiūra vykdoma Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

Paramos skyrimą reglamentuojantys teisės aktai

Su paramos skyrimu ir atsiskaitymu už gautą paramą susijusios dokumentų formos