Pradžia EN

2013 metų kvietimo rezultatai

Akademinės asociacijos 2013 m. I kvietimo konkursui pateikė 38 paraiškas, bendra prašoma paramos suma – 355 547 litų. Akademinės asociacijos projektus paramai gauti teikė elektroniniu būdu, užpildydamos paraiškas adresu http://parama.lmt.lt iki 2013 m. gegužės 31 d.

2013 m. birželio 17 d. paramos akademinėms asociacijoms skyrimo komisija iš 38 konkursui pateiktų ir įvertintų, paramą (138 402 Lt) skyrė 33 projektams, iš jų 2 projektams parama skirta su sąlyga, kad bus pateikti papildomi dokumentai, pagrindžiantys lėšų poreikį projekte nurodytoms veikloms įgyvendinti.

Dalinė parama paskirstyta akademinių asociacijų projektams, kuriuose numatytos konkrečios veiklos, susijusios su mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų įgyvendinimu ir mokslo bei studijų plėtrai svarbių problemų sprendimu. Atsižvelgta į akademinės asociacijos ir projekte nurodytos veiklos tęstinumą, jos patirtį įgyvendinant projektus, taip pat į paraiškos kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą planuojamoms veikloms įgyvendinti, akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, jų veiklos apimtis ir akademinį žinomumą.

Tarp paraiškas pateikusių akademinių asociacijų buvo tokių, kurios neatitiko Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše ir kvietime nurodytų reikalavimų, t.y. planuojamos paraiškoje veiklos nesusijusios su mokslo ir studijų sistema, kai kuriose paraiškose nepagrįstai padidintos ir nurodytos netinkamos išlaidos: maitinimui, periodinių žurnalų ir knygų leidybai ir pan.

2013 m. I kvietimo konkursą laimėję projektai

2013 m. I kvietimo konkursui pateiktos paraiškos