Pradžia EN

2011 metų kvietimo rezultatai

2011 m. II kvietimo konkursui pateiktos 23 paraiškos, bendra prašoma paramos suma – 187 547 litų. Akademinės asociacijos projektus teikė elektroniniu būdu, užpildydamos paraiškas adresu http://parama.lmt.lt  iki 2011 m. rugsėjo 15 d.

Akademinių asociacijų paraiškos buvo vertinamos atsižvelgiant į Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše nurodytus vertinimo kriterijus:

  • atitiktį mokslo ir studijų sistemos tikslams;
  • aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms;
  • numatytų išlaidų pagrįstumą;
  • akademinės asociacijos patirtį įgyvendinant panašaus pobūdžio veiklą.

2011 m. rugsėjo 26 d. paramos akademinėms asociacijoms skyrimo komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus ir pasiūlymus dėl paramos skyrimo akademinių asociacijų projektams, iš 23 konkursui pateiktų projektų, paramą skyrė 10 projektų, 2 iš jų parama skirta su sąlyga, kad bus pateikti papildomi dokumentai, pagrindžiantys lėšų poreikį projekte nurodytoms veikloms įgyvendinti, 3 projektai (registracijos Nr. ACO-11043; ACO-11059; ACO-11060) nevertinti, kadangi konkursui pateikė paraiškas ne pagal kvietime nurodytus reikalavimus (Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. Nr. ACO-KO-02/2011).

Dalinė parama paskirstyta akademinių asociacijų konkrečiai veiklai, susijusiai su mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų įgyvendinimu ir mokslo bei studijų plėtrai svarbių problemų sprendimu, organizacijos ir projekte nurodytos veiklos tęstinumu, organizacijos patirtimi įgyvendinant projektus taip pat į paraiškos kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą. Atsižvelgta ir į akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, veiklos apimtis ir žinomumą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tarp paraiškas pateikusių akademinių asociacijų buvo ir tokių, kurios neatitiko Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše nurodytų reikalavimų, jų veiklos nesusijusios su mokslo sistema, arba pateikė nepagrįstas sąmatas bei numatytos netinkamos išlaidos: maitinimui, komandiruotėms, svečių kelionės išlaidoms ir apgyvendinimui, kanceliarinėms prekėms bei transporto paslaugoms ir periodinių žurnalų leidybai.

2011 m. II kvietimo konkursą laimėję projektai

2011 m. II kvietimo konkursui pateiktos paraiškos