Pradžia EN

Paskelbti 2018 metų mokslo ir meno veiklos vertinimo rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba baigė Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir universiteto ligoninių klinikų 2018 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos vertinimą, rezultatai teikiami LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM).

Atliekant kasmetinį vertinimą nagrinėjami institucijų vykdyti mokslo ir meno darbai bei lėšos, gautos iš mokslo ir meno sutarčių ir tarptautinių mokslo projektų. Nevalstybinės mokslo ir studijų institucijos vertinimui duomenis teikia savo nuožiūra.

Įvertinta 35 institucijų 2018 metų veikla: 25 valstybinių universitetų ir mokslinių tyrimų institutų, 7 nevalstybinių universitetų ir mokslinių tyrimų institutų ir 3 universiteto ligoninių klinikų. Institucijos vertinimui iš viso pateikė 10 257 vertinamuosius vienetus. Juos vertino pagal mokslo ir meno sritis sudarytos Tarybos ekspertų komisijos.

Įvertintos 966 MTEP sutartys, 21 patento ar patento paraiškos licencinė sutartis, 30 meno sutarčių, 274 tarptautiniai projektai ir 8 966 MTEP darbai, iš jų 1 892 mokslo straipsniai, esantys tarp 10 proc. labiausiai cituojamų pastarojo dešimtmečio straipsnių pasaulyje.

Atlikdama kasmetinį vertinimą Taryba papildomai nagrinėja institucijų pasiekimus koordinuojant programos „Horizontas 2020“ projektus ir laimint Europos mokslo tarybos (ERC) dotaciją, atnaujina tarptautiniu mastu pripažįstamų leidyklų pagal mokslo sritis sąrašus, sudaro meno darbų pavyzdžių pagal meninius kontekstus sąrašą.

Vertindami gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių mokslų sričių straipsnius, ekspertai įpareigoti sudaryti žurnalų, kuriuose paskelbti straipsniai neįskaitomi, sąrašus. Jie atnaujinami kiekvieno vertinimo metu ir laikytini rekomendacijomis, padedančiomis tyrėjams pasirinkti tinkamą žurnalą.

Mokslo ir meno 2018 metų veiklos vertinimo rezultatai paskelbti Tarybos interneto svetainėje, institucijos su rezultatais taip pat gali susipažinti prisijungusios prie elektroninės mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemos „Vieversys“.

Vertinimas atliekamas pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamentą.

Skirdama bazinio finansavimo lėšas valstybinių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų veiklai pagal LR valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašą, ŠMSM naudojasi ir kasmetinio vertinimo trejų metų duomenimis.