Pradžia EN

Skelbiamas konkursas užimti NVI direktoriaus pareigas

Data 2023-08-11 Kategorija Tarybos naujienos
Skelbiamas konkursas užimti NVI direktoriaus pareigas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. P1-117 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigybei patvirtinimo“ skelbia konkursą Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai Nacionalinio vėžio instituto (toliau – Institutas) direktoriaus pareigybei:

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai Instituto direktoriaus pareigybei:

 1. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnis;
 2. turėti medicinos ir sveikatos, gamtos arba socialinių mokslų srities mokslo daktaro laipsnį;
 3. turėti ne mažiau kaip 5 metų mokslinio darbo patirties. Privalumas – mokslinio darbo patirtis medicinos arba gyvybės mokslų srityje;
 4. turėti ne mažiau kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirties vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms ar jų padaliniams;
 5. turėti dalyvavimo patirties tarptautinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektuose;
 6. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 7. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai Instituto direktoriaus pareigybei:

 1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokslą, studijas ir sveikatos apsaugą; išmanyti ir gebėti taikyti sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą; išmanyti naujausių pažangių technologijų taikymą onkologijos mokslų srityje;
 2. išmanyti mokslo, studijų ir sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
 3. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
 4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:

  5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti Instituto darbuotojams įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;

 5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą.

    

Pretendentai į Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba arba pridedamus teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą:

 1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma), nurodant kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu;
 5. trumpą mokslinės veiklos aprašymą ir mokslinių darbų sąrašą (nurodant 10–15 svarbiausių mokslinių darbų);
 6. informaciją apie dalyvavimą tarptautinio lygio MTEP projektuose;
 7. dokumento (-ų), liudijančių užsienio kalbos (-ų) mokėjimo kopiją (-as);
 8. pretendento parengtą Instituto strategijos ir veiklos krypčių plano projektą, kurio apimtis iki 3 puslapių teksto;
 9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

 

Instituto direktoriaus darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, direktoriams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Instituto direktoriui pareiginės algos koeficientas ir priedas už veiklos efektyvumą nustatomi kiekvienais metais nuo vasario 1 d. iki kitų metų sausio 31 d. laikotarpiui. Iki 2024 m. sausio 31 d. Instituto direktoriaus pareiginės algos koeficientas – 23,33, priedas už veiklos efektyvumą (pareiginės algos procentais) – 66 proc.  

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 11 d. įskaitytinai pateikia dokumentus elektroniniu paštu (pasirašydamas elektroniniu parašu) smmin@smsm.lt arba siunčia registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius, arba asmeniškai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (A. Volano g. 2, Vilnius), 117 kabinete, pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.45 val.Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai sutikrinami su pateiktomis kopijomis, pretendentui atvykus į konkursą.  Išsamesnė informacija teikiama telefonais:  8 614 61 503, 8 612 34 983.

Papildoma informacija apie konkursą ČIA.