Pradžia EN

Renkami kandidatai į Lietuvos mokslo tarybos valdybos narius

Data 2022-07-25 Kategorija Tarybos naujienos

Paskelbta kandidatų į Lietuvos mokslo tarybos valdybos narius atranka. Pagal Tarybos valdybos atrankos aprašą penkerių metų kadencijai renkami 5 valdybos nariai.

Atranką skelbia LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviesdama mokslininkus, studentus, dėstytojus, tyrėjų organizacijas, mokslo ir studijų institucijas, kitus ūkio ir viešojo sektoriaus subjektus siūlyti kandidatus atrankai. Mokslininkai į kandidatus gali siūlytis ir patys. Siūlymai priimami iki š. m. rugpjūčio 18 d. kandidatų į Lietuvos mokslo tarybos valdybos narius atrankos skelbime pateikta tvarka.

Kandidatai į 4 Tarybos valdybos narių pozicijas turi turėti daktaro laipsnį, tarptautinės darbo patirties bei patirties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srityje, kandidatai į 1 valdybos nario poziciją – 3 metų vadovaujamo darbo (institucijai, įmonei ar jos padaliniui, bet ne mažiau nei 10 asmenų kolektyvui) patirtį. Visi kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos ir būti susipažinę su mokslo ir studijų teisiniu reglamentavimu ir MTEP plėtros tendencijomis.

Lietuvos mokslo tarybos valdyba yra kolegialus valdymo organas, susidedantis iš 7 narių, iš jų ne mažiau kaip pusė – tarptautinės darbo patirties turintys mokslininkai. Į valdybą po 1 narį deleguoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija, 5 nariai renkami atrankos būdu. Tarybos valdybą skiria Vyriausybė. Valdyba tvirtina Tarybos ilgalaikę strategiją, strateginius veiklos planus, metinę veiklos ataskaitą, ekspertų komitetų pirmininkus, narius ir atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

Taryba teikia valstybės mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms siūlymus, išvadas bei rekomendacijas dėl MTEP, moksliniais tyrimais grįstų inovacijų, aukštojo mokslo ir mokslininkų rengimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, formuoja MTEP palankią aplinką, skatina MTEP veiklos kokybę bei šios veiklos rezultatų perdavimą visuomenei, Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę, organizuoja ir vykdo programinį konkursinį MTEP veiklos finansavimą pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos arba Tarybos patvirtintas programas ar kitas priemones bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų MTEP bei meno veiklos vertinimus, mokslo ir meno doktorantūros bei mokslininkų stažuotojų ugdymo vertinimus, Lietuvos narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimus, Seimo ar Vyriausybės pavedimu atstovauja Lietuvai tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose, skatina mokslo ir studijų institucijų ir ūkio subjektų bendradarbiavimą MTEP srityje.