Pradžia EN

Patvirtina naujos sudėties Lietuvos mokslo tarybos valdyba

Data 2022-11-23 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė šiandien patvirtino naują Lietuvos mokslo tarybos valdybą. Pagal naujus Tarybos nuostatus valdyboje dirbs 7 mokslo ir politikos įgyvendinimu suinteresuotų institucijų atstovai.

Tarybos valdybą Vyriausybė tvirtina 5 metų kadencijai. Po vieną narį Vyriausybei teikia švietimo, mokslo ir sporto ministras ir ekonomikos ir inovacijų ministras, kitus kandidatus gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, kiti ūkio ir viešojo sektoriaus subjektai, studentai, dėstytojai, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijos ir patys mokslininkai.

Naujos valdybos nariais patvirtinti: Vilniaus universiteto profesorius emeritas Eugenijus Butkus, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Informacinių sistemų katedros profesorius Antanas Čenys, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas, UAB „Thermo Fisher Sientific Baltics“ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centro vyresnysis direktorius Arvydas Lubys, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Inovacijų ir antreprenerystės mokslo grupės profesorė, Kalifornijos universiteto Haas verslo mokyklos vizituojanti mokslininkė Asta Pundzienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto profesorius Paulius Vaidotas Subačius.

Valdybos darbui vadovaus valdybos pirmininkas, išrinktas valdybos narių balsų dauguma. Valdybos posėdžiai bus rengiami kartą per mėnesį. Valdybos sprendimai tvirtinami valdybos nutarimais.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, teiksiantis siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Nuostatų, Tarybos struktūros, darbo reglamento, strateginio veiklos plano, darbo reglamento, biudžeto, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) konkursinio finansavimo programų principų ir lėšų paskirstymo, dalyvavimo tarptautinėse MTEP programose ir su Tarybos veikla susijusiose organizacijose, sprendžiantis kitus strateginės reikšmės klausimus. Valdyba tvirtins Tarybos strategines veiklos kryptis ir prioritetus, metinę veiklos ataskaitą, Tarybos pirmininko pavaduotoją, Tarybos ekspertų komitetų atrankos kriterijus ir komisijas, komitetų pirmininkus ir narius.

Apie Lietuvos mokslo tarybą

Lietuvos mokslo taryba yra ekspertinė patariančioji institucija valstybės mokslo ir studijų politikos klausimais, įgyvendinanti valstybės mokslo ir studijų politiką. Taryba organizuoja ir vykdo MTEP konkursinį finansavimą, Lietuvoje vykdomos MTEP bei meno veiklos vertinimus, mokslo ir meno doktorantūros bei mokslininkų stažuotojų ugdymo vertinimus, Lietuvos narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimus, teikia siūlymus mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms siūlymus dėl MTEP, moksliniais tyrimais grįstų inovacijų, mokslininkų rengimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, skatina MTEP veiklos kokybę ir integraciją į tarptautinė mokslinių tyrimų erdvę, formuoja MTEP palankią aplinką.

Nauji Lietuvos mokslo tarybos nuostatai patvirtinti š. m. balandžio 20 d.