Pradžia EN

Įsigaliojo nauji Lietuvos mokslo tarybos nuostatai

Data 2017-10-02 Kategorija Tarybos naujienos

Nuo šių metų spalio 1 dienos įsigali nauji Lietuvos mokslo tarybos nuostatai. Lietuvos mokslo tarybai pavesta tęsti iki šiol vykdytas pareigas, suteikiant strateginius klausimus spręsti Tarybos valdybai ir praplečiant veiklą ekspertinėmis funkcijomis Seimui ar Vyriausybei svarstant šalies mokslo klausimus.

Lietuvos mokslo tarybą ir toliau sudarys Tarybos pirmininkas, valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas – ir Mokslo fondas. Keisis valdybos sudėtis, kiti Tarybos nariai tęs savo veiklą iki kadencijų pabaigos.

Tarybos valdybą tvirtins Vyriausybė, atsižvelgdama į Seimo Švietimo ir mokslo komiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos, Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos, Kultūros ministerijos ir Lietuvos mokslų akademijos siūlymus. Valdyboje dirbs 9 mokslo politikos įgyvendinimu suinteresuotų institucijų atstovai. Valdybos darbui vadovaus valdybos pirmininkas, išrinktas valdybos narių balsų dauguma.

Lietuvos mokslo taryba yra patariančioji institucija Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais. Taryba organizuoja ir vykdo MTEP konkursinį finansavimą, nustato mokslo darbuotojų minimalius kvalifikacinius pareigybių reikalavimus, Lietuvoje vykdomos MTEP ir doktorantūrų vertinimą, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir atitikties valstybės reikmėms bei skatina Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, kels mokslo prestižą, formuoja MTEP palankią aplinką.

Teisės aktų nustatyta tvarka Taryba rengia ir įgyvendina nacionalines mokslo programas. Taryba taip pat dalyvauja rengiant kitas MTEP programas, Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitas paramos programas bei jas įgyvendina. Taryba teikia finansinę paramą Tarybos ar mokslininkų iniciatyva vykdomiems moksliniams tyrimams ir kitai mokslinei veiklai, remia Lietuvos studentų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų veiklą.

Lietuvos mokslo tarybą 1991 m. įsteigė Seimas. Naujus Tarybos nuostatus Seimas patvirtino š. m. birželio 22 d.