Pradžia EN

Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl naujos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės

Data 2020-10-02 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos

Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl naujos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės (EMTE), kuriame teigiama, kad aukštos kokybės arba meistriškumo (excellence) principais grindžiama, konkurencinga, atvira ir į talentus nukreipta EMTE pagerins Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) aplinką, paspartins Europos Sąjungos (ES) perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ir skaitmeninės lyderystės, padės atsigauti nuo koronaviruso sukeltos krizės socialinio ir ekonominio poveikio bei padidins atsparumą krizėms ateityje.

EMTE siekiama skatinti geresnį ES, valstybių narių ir privataus sektoriaus veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, pritraukti MTI daugiau investicijų, didinti tyrėjų mobilumą, jų kompetenciją ir žinių srautus. Tam Komunikate numatyti 4 strateginiai tikslai.

Teikti pirmenybę investicijoms ir reformoms MTI srityje, siekiant ES tikslų dėl žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, paramos Europos atsigavimui ir konkurencingumo didinimo. ES remia MTI „Europos horizontu“, sanglaudos politika, „Next Generation EU“ ir kitomis programomis, tačiau siekiant pokyčių ir kokybiškų rezultatų, būtinos didesnės valstybių narių ir privataus sektoriaus investicijos. Komunikate įtvirtintas siekis ne vėliau kaip 2030 m. į ES MTI investuoti 3 proc. BVP bei skatinti valstybių narių bendradarbiavimą ir nacionalines pastangas, nustatant 5 proc. nacionalinio viešojo finansavimo mokslinių tyrimų ir plėtros programoms ir partnerystėms Europoje. Visų EMTE investicijų pagrindas ir toliau yra aukštos kokybės arba meistriškumo principas.

Gerinti prieigą prie aukštos kokybės arba meistriškumo visoje ES. Būtina mažinti atotrūkį tarp mokslinės kompetencijos ir pasiekimų inovacijų srityje, kurį nulemia skirtingos valstybių narių investicijos į MTI. ES remia atsiliekančias šalis, teikdama specialiai joms pritaikytas priemones (pvz., jų yra numatyta „Europos horizonte“). Valstybėms narėms, kurių investicijos į MTI yra mažesnės už ES vidurkį, siūloma sutelkti pastangas ir didinti investicijas taip, kad per ateinančius penkerius metus jos padidėtų 50 proc. Pagal specialias mobilumo programas bus skatinamas tyrėjų mobilumas tarp pramonės ir mokslo institucijų, suteikiant galimybes jiems mokytis iš geriausiųjų ir įgyti naujos patirties. Siekiant didesnės pažangos kokybiškų mokslinių tyrimų srityje, valstybės narės, kurios pagal dažnai cituojamų publikacijų skaičių atsilieka nuo ES vidurkio, turėtų šį atotrūkį per ateinančius penkerius metus sumažinti bent trečdaliu.

Perkelti MTI rezultatus į ekonomiką. Taip būtų paskatintos verslo investicijos ir mokslinių tyrimų rezultatų įsisavinimas rinkoje, ES konkurencingumas ir lyderystė pasaulinėje technologijų arenoje. Siekiant paspartinti mokslinių tyrimų rezultatų perkėlimą į realiąją ekonomiką ir prisidėti prie naujosios Pramonės strategijos įgyvendinimo, bus skatinama technologijų planus kurti bendrai su pramonės įmonėmis, taip sutelkiant privačias investicijas svarbiausiems tarptautiniams projektams. Tai padės skatinti konkurencingų technologijų kūrimą svarbiausiose strateginėse srityse ir užtikrinti stiprias Europos pozicijas pasaulinėje arenoje. Bus vykdoma stebėsena ir ieškomos galimybės iki 2022 m. parengti tinklaveikos sistemą, palengvinsiančią bendradarbiavimą ir gerosios patirties mainus. Numatoma parengti orientacinius inovacijų valorizavimo ir atlyginimo principus, intelektinės nuosavybės pažangaus naudojimo praktikos kodeksą.

Didinti tyrėjų mobilumą ir laisvą žinių bei technologijų judėjimą. Glaudžiai valstybėms narėms bendradarbiaujant užtikrinti, kad moksliniai tyrimai ir jų rezultatai teiktų naudos visiems. ES siekia pagerinti karjeros galimybes bei taip pritraukti ir išlaikyti geriausius tyrėjus, skatinti juos rinktis tęsti karjerą ne akademinėje aplinkoje. Todėl numatyta, kad iki 2024 m. pabaigos kartu su valstybėmis narėmis ir mokslinių tyrimų institucijomis bus parengtas tyrėjų karjeros rėmimo priemonių rinkinys. Jį sudarys: tyrėjų kompetencijos sistema, skirta nustatyti svarbiausius gebėjimus ir jų trūkumą; mobilumo sistema, padėsianti vykdyti tyrėjų mainus ir mobilumo projektus pramonės sektoriuje ir mokslo įstaigose; tikslinės mokymosi ir profesinio tobulėjimo galimybės pagal programą „Europos horizontas“; vieno langelio principu veikiantis portalas, padėsiantis lengviau rasti informaciją ir valdyti mokymosi ir karjeros procesus.

Komunikate numatyta, kad šių strateginių tikslų bus siekiama vykdant 14 veiksmų, turinčių lemiamos reikšmės EMTE kūrime. Taip pat numatytas Europos pertvarkos forumas, kuriame su valstybėmis narėmis vyks strateginės diskusijos, prisidėsiančios prie nuoseklaus strateginių tikslų įgyvendinimo. Pirmąjį 2021 m. pusmetį taip pat numatoma siūlyti valstybėms narėms priimti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų paktą, kuriuo bus sustiprintas jų įsipareigojimas laikytis bendros politikos ir principų bei nurodytos sritys, kuriose jos drauge vykdys prioritetinius veiksmus.

Europos Komisija Komunikatą dėl naujos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės priėmė š. m. rugsėjo 30 d.