Pradžia EN

2014–2020 m. ES fondų investicijų projektai

Lietuvos mokslo taryba pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ vykdo šiuos projektus:

Projektas „Doktorantūros studijų plėtra“, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001 

  • Projekto tikslas – skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (daktarų) rengimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, konkursų būdu finansuojant doktorantūrą, kurios temos yra aktualios šiuolaikinių mokslo ar meno tyrimų plėtrai arba Lietuvos ūkio poreikiams.
  • Konkursinė doktorantūra

Projektas „Duomenų bazės Lituanistika plėtra“, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0002

Projektas „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-0001

Projektas „Tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas“ (TYRKOMP), Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-0003

  • Projekto partneris – Lietuvos mokslų akademija
  • Projekto tikslas – stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus ir kompetencijas rengiant mokslinių tyrimų ir paramų už akademinius pasiekimus projektų paraiškas. Projektas įgyvendinamas 2018 m. kovo 1 d.–2022 m. balandžio 30 d. tyrėjams rengiant mokymus, kurie padėtų techniškai teisingai pildyti paraiškas, susipažinti su ekspertinio vertinimo ypatumais. 

Lietuvos mokslo taryba pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 11 ir 12 prioritetus „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ vykdo šiuos projektus:

Projektas „Lietuvos mokslo taryba – veiksmų programos administravimas“, Nr. 11-0.1-CPVA-V-201-01-0020

  • Fondas – Sanglaudos fondas
  • Projekto laikotarpis – 2014-09-08–2023-12-31
  • Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą Lietuvos mokslo tarybos funkcijų, pavestų jai LR Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d.  nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, vykdymą, sudaryti sąlygas tinkamai atlikti pavestas funkcijas. Projektu siekiama užtikrinti kokybišką 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių valdymą, stebėseną, kontrolę ir auditą, mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams, ugdyti ES struktūrinių fondų lėšų administravimui reikalingus gebėjimus, aprūpinti Tarybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, administruojančius ES struktūrinę paramą, reikiamomis darbo priemonėmis. Projekto lėšomis numatoma finansuoti Tarybos patiriamas su ES struktūrinių fondų lėšų administravimu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Projektas „Lietuvos mokslo taryba – informavimas apie veiksmų programą“, Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0003

  • Fondas – Europos socialinis fondas
  • Projekto laikotarpis – 2014-09-08–2023-12-31
  • Projekto tikslas – užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę. Vykdant projektą siekiama pasirengti 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui, užtikrinti kokybišką visuomenės informavimą apie 2014–2020 metų ES investicijas ir ES fondų investicijų veiksmų programos priemones, užtikrinti tinkamą visuomenės informavimo projektų, finansuotų iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų, užbaigimą bei pasirengimą kitam finansavimo laikotarpiui, pakeisiančiam 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą. Projekto lėšomis numatoma finansuoti Tarybos patiriamas ir su informavimu apie veiksmų programą susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.