Pradžia EN

Lietuvos MTI kelrodis

Vertindamos nacionalinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) pažangą, jų dalyvavimą tarptautiniuose tinkluose ar galimybę konkuruoti pasaulyje, šalys nuolat atnaujina savo MTI kelrodžius. Pirmasis Lietuvos MTI kelrodis sudarytas 2011 metais. Pritaikius pasaulinius MTI kriterijus Lietuvos akademiniam laukui Lietuvos MTI kelrodyje buvo įvardinti pirmieji akademiniai tinklai, kurie turimais ištekliais galėjo lygiuotis į tarptautines infrastruktūras. Taip buvo atvertos integracijos į tarptautines MTI galimybės.

Lietuvos MTI kelrodyje pateikiami Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų projektai, kuriems teikiamas prioritetas siekti Lietuvos nacionalinės narystės Lietuvai aktualiose Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrose, įtrauktose į Europos strateginio mokslinių tyrimų infrastruktūrų forumo parengtą Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį, taip pat kitose Lietuvai aktualiose tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose.

Lietuvos MTI, kurioms teikiamas prioritetas, sąrašus sudaro ir MTI kelrodį rengia Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisija, nagrinėjanti Lietuvos institucijų planus dalyvauti tarptautinėse MTI ir kitus su šia sritimi susijusius klausimus.

 (LT)  (EN)

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis
(parengta 2015 m.)

 

Informacija apie Lietuvos tyrimų infrastuktūras
(parengtas 2014 m.)

 

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų sąrašas
(parengta 2014 m.)

(LT) (EN)

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis
(parengta 2011 m.)