Pradžia EN

Lietuvos MTI kelrodis

Vertindamos nacionalinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) pažangą, jų dalyvavimą tarptautiniuose tinkluose ar galimybę konkuruoti pasaulyje, šalys nuolat atnaujina savo MTI kelrodžius. Pirmasis Lietuvos MTI kelrodis sudarytas 2011 metais. Pritaikius pasaulinius MTI kriterijus Lietuvos akademiniam laukui, Lietuvos MTI kelrodyje buvo įvardinti pirmieji akademiniai tinklai, kurie turimais ištekliais galėjo lygiuotis į tarptautines infrastruktūras. Taip buvo atvertos integracijos į tarptautines MTI galimybės.

Lietuvos MTI kelrodyje numatomos strateginės infrastruktūrų raidos kryptys, ilgalaikiai mokslinių tyrimų infrastruktūrų politikos ir vystymosi prioritetai. Kelrodis yra atnaujinamas ne rečiau kaip kas 4 metai. Kelrodis nėra mokslinių tyrimų infrastruktūrų finansavimo dokumentas.

Kelrodyje pateikiami Lietuvai aktualių Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų, įtrauktų į Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų strategijos forumo (ESFRI) parengtą Europos MTI kelrodį, taip pat kitų tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų atitikmenys, kuriuose tikslinga siekti Lietuvos narystės. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje MTI gali būti inicijuojamas, jei narystę inicijuojanti infrastruktūra yra įtraukta į Lietuvos MTI ir turi Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros, įtrauktos į ESFRI parengtą Europos MTI kelrodį arba kitos tarptautinės MTI atitikmenį.

Lietuvos MTI kelrodžiui sudaryti Lietuvos mokslo taryba periodiškai skelbia kvietimą mokslo ir studijų institucijoms ar jų grupėms teikti paraiškas. Kelrodžio paraiškas įvertina ekspertai. Tarybos MTI komisija, remdamasi ekspertų vertinimais, parengia Lietuvos MTI kelrodį. Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas priima sprendimą dėl Lietuvos MTI kelrodžio projekto ir teikia jį LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijai (Komisija). Lietuvos MTI kelrodį tvirtina LR švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas.

 (LT)  (EN)

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis

Parengta 2015 m.

 

Informacija apie Lietuvos tyrimų infrastuktūras

Parengtas 2014 m.

 

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų sąrašas

Parengta 2014 m.

(LT) (EN)

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis

Parengta 2011 m.

Dokumentai MTI kelrodžiui atnaujinti:

Diskusijos dėl Lietuvos MTI raidos krypčių (2019 m. gegužės 20 d.) medžiaga:

Aktualios nuorodos: