Pradžia EN

Ilgalaikės institucinės MTEP programos

Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) programų paskirtis – užtikrinti nuoseklius, planingus, kryptingus, turinčius ilgalaikį poveikį ir būtinus valstybės ir visuomenės aktualioms problemoms spręsti MTEP darbus, kuriems reikalingos kolektyvinės tyrėjų pastangos ir kuriuos vykdo viena institucija arba su partneriais.

Ilgalaikes institucines MTEP programas gali inicijuoti vienas ar keli valstybiniai mokslinių tyrimų institutai pagal savo mokslinės veiklos kryptis. Programą taip pat gali inicijuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM). Instituto inicijuojamų programų trukmė – 5 metai, jos finansuojamos instituto bazinio finansavimo lėšomis.

Instituto inicijuotos ilgalaikės institucinės programos atveju:

  • Lietuvos mokslo taryba vertina siūlomas ilgalaikių institucinių (MTEP) programų tematikas ir teikia ŠMSM siūlymus dėl programų tematikų tvirtinimo.
  • Ministrui patvirtinus tematikas ir joms skiriamus biudžeto asignavimus institutai rengia programų projektus, kuriuos vėliau vertina Taryba. Taryba teikia vertinimo rezultatus Ministrui, kuris tvirtina arba siūlo tikslinti programas pagal vertinimo rezultatus. 
  • Trečiaisiais programų vykdymo metais Taryba įvertina programų ataskaitas ir teikia išvadas ŠMSM ir programų vykdytojams, siūlydama programą tęsti arba tikslinti. Ministras priima sprendimą, išnagrinėjęs Tarybos išvadas.
  • Baigus vykdyti programas teikiamos programos vykdymo baigiamosios ataskaitos.

Ilgalaikių institucinių MTEP programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas

Vykdomos
 
2021–2025 m. 1 programa, kurią vykdo Lietuvos socialinių mokslų centras
2019–2023 m.
1 programa, kurią vykdo Lietuvos teisės institutas
2017–2021 m. 49 programos, kurias vykdo 12 valstybinių mokslinių tyrimų institutų: Fizinių ir technologijos mokslų centras, Gamtos tyrimų centras, Inovatyvios medicinos centras, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Nacionalinis vėžio institutas