Pradžia EN

Atviroji prieiga ir Lietuva

Lietuvos mokslo taryba atvirosios prieigos veiklas koordinuoja nuo 2013 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikimu ir reaguojant į Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kreipimąsi dėl institucijos, atsakingos už atvirąją prieigą prie mokslinės informacijos, paskyrimo.

Prievolė valstybės ir privačioms institucijoms viešai skelbti mokslo rezultatus:

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 45 str.:

„1. Siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, paskatinti mokslo pažangą, visi valstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliekamų mokslo darbų rezultatai turi būti skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

2. Valstybės biudžeto lėšomis nevalstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliktų mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.“