Pradžia EN

Atviroji prieiga

Lietuvos mokslo taryba yra Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti institucija.

  • Taryba renka ir sistemina duomenis apie Lietuvos atvirosios prieigos talpyklas, teisinius, finansinius ir kitus jų plėtros aspektus, dalyvauja atvirosios prieigos politikos formavime, skatina atvirosios prieigos idėjos sklaidą.

  • Taryba taip pat skatina Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, mokslinių tyrimų infrastruktūras ir susijusias organizacijas patvirtinti savo atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų politikos nuostatas ir mokslo duomenų valdymo tvarkas.  

  • Atsižvelgdama į Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ atvirosios prieigos nuostatas, Taryba parengė Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires (2016-02-29 nutarimas Nr. VIII-2). Gairėmis siekiama pateikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms ir tyrėjams, vykdantiems mokslinių tyrimų ir sklaidos projektus, bendruosius principus dėl atvirosios prieigos suteikimo prie mokslo publikacijų ir duomenų, gautų už viešąsias lėšas.

Lietuvos mokslo taryba ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria Lietuvos atstovus į Europos Komisijos (EK) nacionalinių atstovų dėl mokslinės informacijos grupę. Ji suburta 2013 m. pabaigoje įgyvendinant EK rekomendaciją dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo (2012/417/ES). Kas dvejus metus šalys narės turi pranešti EK apie veiksmus, kurių imtasi, laikantis šios rekomendacijos.