Pradžia EN

2022 m.

Vadovaudamasi LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593 (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m.  gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-840 redakcija) patvirtintu Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašu (toliau – Aprašas) Taryba atlieka Kolegijų, Institucijų  2022 metais paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų), meno darbų sklaidos vienetų (meno darbų), vykdytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimą.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekamas 2022 metų Kolegijų ir Institucijų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų), meno darbų sklaidos vienetų (meno darbų), MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimas:

Duomenų kasmetiniam universitetų ir mokslinių tyrimų institutų, kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimui teikimo terminai 

Universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP veiklos vertinimo rezultatai: