Pradžia EN

Palyginamasis ekspertinis mokslo veiklos vertinimas

Informacija anglų kalba

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu aprašu, organizuoja palyginamąjį ekspertinį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (MTEP) veiklos vertinimą. Vertinimas vykdomas kas penkerius metus ir apima institucijos bei jos padalinių (kitaip – vertinamųjų vienetų) MTEP veiklos vertinimą pagal kokybės (svorio koeficientas 0,65), ekonominio ir socialinio poveikio (svorio koeficientas 0,2) bei perspektyvumo (svorio koeficientas 0,15) kriterijus.

Palyginamąjį ekspertinį mokslo veiklos vertinimą reglamentuojantys teisės aktai ir susiję dokumentai:

Kiti dokumentai:


Veikla finansuojama Europos socialinio fondo ir biudžeto lėšomis