Pradžia EN

2014–16 m.

Vertinimui institucijos teikė mokslo krypčių doktorantūrų savianalizių suvestines. Institucijos mokslo doktorantūrai įvertinti buvo sudarytos ekspertų grupės, kurios, išnagrinėjusios pateiktas savianalizių suvestines, parengė vertinamąsias išvadas su rekomendacijomis dėl doktorantūros kokybės gerinimo. Atskirais atvejais į institucijas buvo kreiptasi dėl savianalizių suvestinėse pateiktos informacijos papildymo, organizuota anoniminė doktorantų apklausa.

Ekspertinio vertinimo kriterijų grupės:

 • doktorantūros reglamento nuostatų laikymasis,
 • doktorantūros komiteto veikla,
 • doktorantūros studijų vykdymas,
 • disertacijos gynimo tvarka,
 • doktorantūros efektyvumas,
 • apeliacijų ir mokslo laipsnio atšaukimų nagrinėjimas.

Apie 2014–2016 metais vykdytą mokslo doktorantūrų vertinimą

Vadovaujantis LMT pirmininko 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-41 „Dėl vykdomų doktorantūrų vertinimo grafiko patvirtinimo“ 2014-2016 metais buvo įvertinta 80 mokslo doktorantūros studijų, vykdytų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose 42-jose mokslo kryptyse. Visų šiuo laikotarpiu vykdytų doktorantūrų kokybė ir efektyvumas įvertinti teigiamai, doktorantūras rekomenduota tęsti.

Su ekspertų išvadomis institucijos gali susipažinti Ekspertinio vertinimo elektroninėje sistemoje.

Ekspertų rekomendacijos:

 • Daugiausia rekomendacijų susiję su doktorantų tarptautinio mobilumo didinimu:
  • skatinti doktorantus per studijų laikotarpį sudalyvauti bent vienoje užsienio konferencijoje,
  • sudaryti sąlygas stažuotėms užsienio mokslo centruose,
  • skatinti doktorantų mokslinį aktyvumą, publikacijų tarptautiškumą.
 • Kai kurioms doktorantūroms rekomenduota sustiprinti komiteto narių ir doktorantų vadovų atranką, kelti aukštesnius kvalifikacinius reikalavimus komiteto nariams ir doktorantų vadovams atsižvelgiant į jų darbų tarptautinį lygį.
 • Nemažai rekomendacijų ekspertai pateikė dėl doktorantūros studijų vykdymo:
  • privalomų ir pasirenkamų dalykų santykio,
  • dalykų apimties, jų mokslinio naujumo, sąsajų su doktorantūros tematika,
  • konkrečių pasirenkamųjų dalykų tikslingumo ir galimybės rinktis dalykus kituose universitetuose.
 • Atkreiptas dėmesys, kad trūksta dalykų tam tikrų kompetencijų ugdymui, pavyzdžiui, kursų apie inovacijas ir globalią ekonomiką, taip pat apie startuolius, kurie ypač aktualūs technologijos mokslų krypčių doktorantams.
 • Siūlyta tikslinti doktorantūrų reglamentus, keičiant daktaro disertacijos recenzentų bei gynimo tarybos narių skyrimo tvarką, siekiant išvengti interesų konflikto.
 • Taip pat rekomenduota pradėti baigusiųjų doktorantūrą karjeros stebėseną.

Susiję dokumentai: