Pradžia EN

Technologinės plėtros projektai

Technologinės plėtros projektų priemonė buvo vykdyta 2015–2016 metais ir buvo skirta sudaryti palankesnes sąlygas šalies technologinei plėtrai, skatinti mokslinius tyrimus, nukreiptus į produktyvias inovacijas, kurių reikia viešojo ir privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti, tuo pačiu įtvirtinant nuostatą, kad jos gali ir turi būti sprendžiamos remiantis aukšto lygio moksliniais tyrimais.

Pagal šią priemonę tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė galėjo gauti finansavimą technologinės plėtros moksliniams tyrimams savo pasirinkta tematika atlikti. Projektai turėjo būti vykdomi kartu su verslo įmonėmis: bent vienas iš projekto partnerių turėjo būti Lietuvoje registruotas verslo subjektas ir visų projekto partnerių įnašas turėjo sudaryti ne mažiau nei 10 proc. projekto įgyvendinimui iš LMT prašomų skirti lėšų.

Pasirinktos projektų tematikos turėjo atitikti LR Vyriausybės patvirtintas prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis ir įgyvendinimo nuostatas. Numatomi projektų rezultatai turėjo atitikti LR Vyriausybės patvirtintus MTEP etapų klasifikacijos 5 (maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas) ar 6 (prototipo (bandomosios versijos) kūrimas) etapų veiklos rezultatus.

Buvo finansuojami 7 ekspertų geriausiai įvertinti projektai, jiems įgyvendinti skiriant virš 1,2 mln. eurų. Projektų įgyvendinimo metu buvo sukurti 2 veikiantys maketai (MTEP etapų klasifikacijos 5 etapo rezultatas), 15 veikiančių prototipų (MTEP etapų klasifikacijos 6 etapo rezultatas), užregistruotos 6 patentinės paraiškos Lietuvos patentui gauti, taip pat projektų rezultatai viešinti dešimtyje įvairaus parengtumo lygio straipsnių žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, skaitant žodinius ar pristatant stendinius pranešimus (21). 

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus – Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade „Spektras“ (http://spektras.lmt.lt).