Pradžia EN

Valstybės profesorių programa

Veikla finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“ tikslas – pritraukti aukšto lygio mokslininkų iš užsienio, suburti tyrėjų grupes, inicijuoti ir vykdyti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, kurie prisidėtų prie Lietuvos jaunųjų mokslininkų ugdymo, tyrėjų kompetencijų tobulinimo bei priimančios institucijos vykdomų mokslinės veiklos krypčių ar tematikų vystymo.

Pagal šią veiklą projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 5 792 400 eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Iš jų – humanitarinių ir socialinių mokslo krypčių projektams skiriama iki 1 737 720 eurų; gamtos, technologijos, žemės ūkio, medicinos ir sveikatos mokslo krypčių projektams skiriama iki 4 054 680 eurų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Mokslinio tyrimo vadovas turi būti mokslininkas, kuris per pastaruosius 6 metus ne trumpiau, kaip 5 metus iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos, vykdė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas mokslo ir studijų institucijose užsienyje, kartu su mokslinio tyrimo grupės nariais įgyvendinantis projektą ir vadovaujantis jo įgyvendinimui.

Projektų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai ir ne ilgesnė kaip 42 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

 


Informaciją teikia: