Pradžia EN

Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)

Veikla finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos   priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“ tikslas – padidinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatų komercinimo mastą, stiprinant žmogiškuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros gebėjimus, būtinus  mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetams įgyvendinti, pritraukiant mokslininkus ir kitus tyrėjus iš užsienio.

Pagal šią veiklą projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 14 481 001,00 eurų ES struktūrinių fondų lėšų, veiklos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama paskelbti 1 kvietimą teikti paraiškas. Projekto trukmė turi būti 48 mėnesiai. Didžiausia galima projekto finansavimo suma – 1 000 000 eurų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete – www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.

Galimi partneriai yra juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino paskutinės dienos vykdę MTEP veiklas).

Numatomas kvietimas 2018 m. I ketvirtyje.

 


Informaciją teikia: