Pradžia EN

Paralelinės laboratorijos (SMART)

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Paralelinių laboratorijų MTEP veikla“ tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių prioritetus, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Pagal šią veiklą projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 1 448 000 eurų ES struktūrinių fondų lėšų, veiklos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama paskelbti 1 kvietimą teikti paraiškas. Projekto trukmė turi būti 48 mėnesiai. Didžiausia galima projekto finansavimo suma – 700 000 eurų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete – www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.

Galimi partneriai yra juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino paskutinės dienos vykdę MTEP veiklas).

Informaciją teikia:

Diana Kizalaitė, tel. 8 604 53397, e. p. diana.kizalaite@lmt.lt

Jurgita Taukytė, tel. 8 604 75637, e. p. jurgita.taukyte@lmt.lt

Violeta Zdanevičienė, tel. 8 604 53722, e. p. violeta.zdaneviciene@lmt.lt

Antanas Leparskas, tel.: +370 604 53 567, e. p. antanas.leparskas@lmt.lt