Pradžia EN

Paralelinės laboratorijos (SMART)

Veikla finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami” tikslas –  plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant MTEP ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetą „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Paralelinė laboratorija suprantama kaip bendradarbiavimas tarp Lietuvos tyrėjų grupių ir mokslo ir studijų institucijų bei universitetų ligoninių struktūrinių padalinių ir užsienio tyrėjų grupių ir mokslo ir studijų institucijų struktūrinių padalinių bei universitetų ligoninių, turinčių išskirtinę kompetenciją sumaniosios specializacijos prioriteto „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ įgyvendinimo tematikose „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“ ir (arba) „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui“ įgyvendinti.

Pagal šią veiklą projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 1 448 000 eurų ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų, veiklos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama paskelbti 1 kvietimą teikti paraiškas. Projekto trukmė turi būti 42 mėnesiai. Didžiausia galima projekto finansavimo suma – 700 000 eurų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete – www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.

 


Informaciją teikia: