Pradžia EN

COVID-19 Aukšto lygio MTEP (SMART)

Veikla finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės 13.1.1-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ tikslas – padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą. Pagal šią veiklą finansuojami MTEP projektai, skirti tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius.

Pagal šią veiklą paraiškų konkurse atrinktiems projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 10 000 000,00 eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Didžiausia galima projektui skirtų lėšų suma – 300 000 eurų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.

Galimi partneriai – juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos vykdę MTEP veiklas.


Informaciją teikia:

Diana Kizalaitė tel. 8 604 53397, e. p. diana.kizalaite@lmt.lt (programų koordinatorė)

Vaida Vansevičienė tel. 8 604 76305, e. p vaida.vanseviciene@lmt.lt (programų koordinatorė)

Violeta Zdanevičienė tel. 8 604 53722, e. p. violeta.zdaneviciene@lmt.lt (finansininkė)

Rimantė Stašaitienė tel. 8 604 77868, e. p. rimante.stasaitiene@lmt.lt (tyrėja, Valstybės pagalbos klausimais)