Pradžia EN

Aukšto lygio MTEP (SMART)

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos   priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių prioritetus, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros) veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Pagal šią veiklą projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 28 962 002,00 eurų ES struktūrinių fondų lėšų, veiklos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama paskelbti 1 kvietimą teikti paraiškas. Projekto trukmė turi būti 48 mėnesiai. Didžiausia galima projekto finansavimo suma – 700 000 eurų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete – www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.

Galimi partneriai yra juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino paskutinės dienos vykdę MTEP veiklas).

 


Informaciją teikia: