Pradžia EN

Projektų išlaidų sąmatos keitimai

Projekto išlaidų sąmata gali būti keičiama:

informavus Tarybą ketvirtinėse ar metinėje lėšų panaudojimo ataskaitose, jei keičiama mažiau kaip 10 proc. nuo visos patvirtintoje einamųjų metų projekto išlaidų sąmatoje to ketvirčio tiesioginių išlaidų sumos (neįskaitant išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti), bet ne daugiau kaip 20 proc. visos einamiesiems metams numatytos tiesioginių išlaidų (neįskaitant išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti) sumos (tai laikoma neesminiu projekto išlaidų sąmatos keitimu)

arba

gavus Tarybos leidimą esant esminiam projekto išlaidų sąmatos keitimui; tokiu būdu keisti projekto išlaidų sąmatą galima ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį. Dėl leidimo keisti projekto išlaidų sąmatą būtina kreiptis likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos Tarybos pirmininko nustatytos formos raštu.

Terminai: kreiptis į Tarybą leidimo atlikti projekto išlaidų sąmatos pokyčius reikia ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki numatomų pokyčių.

Esminiais projekto išlaidų sąmatos keitimais laikoma:

  • didesnis, nei laikomas neesminiu, tiesioginių išlaidų keitimas tarp išlaidų rūšių,
  • lėšų paskirties keitimas į nenumatytą patvirtintoje einamųjų metų projekto išlaidų sąmatoje rūšį,
  • lėšų paskirstymo ketvirčiais einamųjų metų projekto išlaidų sąmatoje keitimas,
  • kiti projekto įgyvendinimo pokyčiai, galintys turėti esminės įtakos projekto tikslų įgyvendinimui, įskaitant projekto veiklų keitimą nekeičiant išlaidų rūšies ir lėšų paskirstymo ketvirčiais (išskyrus projekto vykdytojams nustatytų funkcijų perskirstymą, komandiruotės ar jos vietos, datos ar komandiruojamo projekto vykdytojo bei komandiruočių skaičiaus keitimą; kitų, nei numatyta paraiškoje, prekių ar paslaugų pirkimą).

Draudžiama:

    • keisti ankstesniais ketvirčiais projekto išlaidų sąmatoje numatytų lėšų apimtį,
    • didinti netiesiogines išlaidas.