Pradžia EN

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa

Siekdamos plėtoti ir skatinti trišalį bendradarbiavimą mokslo, technologijų ir technikos srityse, Lietuvos mokslo taryba, Latvijos Valstybinė švietimo plėtros agentūra ir Kinijos Respublikos (Taivanas) mokslo ir technologijų ministerija įgyvendina bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivanis) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programą.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per metus – Lietuvoje, Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) tuo pačiu metu. Paraiškos konkursui teikiamos visose trijose šalyse. Latvijoje paraiškos teikiamos Latvijos Valstybinei švietimo plėtros agentūrai (angl. State Education Development Agency), Kinijoje (Taivane) – Kinijos Respublikos (Taivanas) mokslo ir technologijų ministerijai (angl. Ministry of Science and Technology (MOST)). Lietuvos institucijos nustatytos formos paraiškas anglų kalba (žr. Dokumentų sąrašą) elektroninėje sistemoje teikia Lietuvos mokslo tarybai.
  • Galimi pareiškėjai Lietuvoje – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano).
  • Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, projekto vykdytojų trumpalaikių vizitų į partnerių šalis; kviestinių paskaitų, bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų, bendrų straipsnių (leidinių), bendrų renginių medžiagos ir kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos išlaidos.
  • Patvirtinto trišalio fizinių, gyvybės ir technologinių mokslų projekto vienam partneriui (komandai) vykdyti metams gali būti skiriama iki 25 tūkst. Eur, socialinių ir humanitarinių – iki 20 tūkst. Eur  (naujiems projektams nuo 2022 m. kvietimo).

  • Lietuvos mokslo taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidų projekte. Likusius 25 proc. finansuoja Taivano mokslo ir technologijų ministerija.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas paraiškos teikėjo šalyje (Lietuvos pareiškėjų – Lietuvoje, Latvijos pareiškėjų – Latvijoje, Kinijos (Taivano) pareiškėjų – Kinijoje (Taivane)) pagal Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programoje nustatytus kriterijus. Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus visose trijose šalyse, sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima trišalis Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos komitetas.
  • Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Bendrų mokslo projektų pradžia

vasario arba kovo mėn.

balandžio arba gegužės mėn.

gegužės–spalio mėn.

spalio mėn – gruodžio mėn.

sausio mėn.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Paraiškoje planuojamus rezultatus reglamentuojantys dokumentai

Dokumentų formos projektų vykdytojams

Finansinių dokumentų formos​

Raštų dėl projekto įgyvendinimo keitimo formos

Su mokslinės ataskaitos teikimu susiję dokumentai ir jų formos

 


Informaciją teikia Kornelija Bacvinkienė tel. 8 676 14 629, e. p. kornelija.bacvinkiene@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)