Pradžia EN

Studentų moksliniai tyrimai ir praktika

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos  „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

„Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymo“ veikla skirstoma į dvi poveikles:

  1. Studentų mokslinę praktiką (studentų praktiką) – tai vasaros atostogų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant praktikos vadovui. Veiklos trukmė 2 mėnesiai (vasaros atostogų metu);
  2. Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu (studentų tyrimai) – tai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui. Veiklos trukmė 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

Pagal šią veiklą studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų  programą. Studentas, ketinantis dalyvauti mokslinėje vasaros praktikoje, negali būti vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso (tų mokslo metų, kuriais įgyvendinamas projektas) studentas.

Šiai veiklai įgyvendinti iš viso numatyta skirti iki 2,3 mln.eurų  Europos socialinio fondo lėšų. Kiekvienam studentų praktikos kvietimui numatoma skirti iki 257 440 eurų, kiekvienam studentų tyrimų kvietimui numatoma skirti iki 386 160 eurų  ES struktūrinių fondų lėšų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti šalies universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus ir atitinkantys pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijai keliamus reikalavimus.

 


Informaciją teikia: