Pradžia EN

Podoktorantūros stažuotės (ES FI)

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (šiais projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto).

Pagal šią veiklą podoktorantūros stažuotojas suprantamas kaip tyrėjas, turintis Lietuvos arba užsienio mokslo ir studijų institucijos suteiktą mokslų daktaro laipsnį, ir kuriam nuo daktaro laipsnio suteikimo dienos iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dienos yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai) bei vykdantis projekte numatytą mokslo tiriamąjį darbą. Šio tipo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 10 426 320,00 eurų ES struktūrinių fondų lėšų, veiklos įgyvendinimo laikotarpiu iš viso planuojama paskelbti 3 kvietimus teikti paraiškas. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra: I kvietimo projektams - 72 450,00 eurų, II ir III kvietimo projektams - 129 891,00 eurų. Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt.

Pareiškėju gali būti į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo AIKOS sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

 


Informaciją teikia Jogaila Mackevičius tel. 8 676 41216, e. p. jogaila.mackevicius@lmt.lt (programų koordinatorius)