Pradžia EN

Parama akademinėms asociacijoms

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsniu ir Tarybos nuostatais, remia studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių draugijų ir kitų asociacijų veiklą. Parama akademinėms asociacijoms teikiama nuo 2009 m. Šios paramos tikslas – skatinti akademinių asociacijų veiklą bei aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas, ieškant racionalių būdų joms išspręsti.

Paraiškų teikimas

Akademinės asociacijos paskelbto kvietimo metu teikia Lietuvos mokslo tarybai nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba elektroninėje sistemoje.

Galimi pareiškėjai – akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

  • vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis;
  • įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
  • akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, studentai.

Finansuojamos veiklos

Parama teikiama šioms veikloms, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip:

  • Tarptautinei akademinės asociacijos veiklai (parama narystės tarptautinėje organizacijoje mokesčiui sumokėti teikiama tik tuo atveju, jeigu Lietuvos asociacijos narystė tarptautinėje organizacijoje svarbi šalies mokslo ir studijų sistemos veiklai);
  • Mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui;
  • Akademinės asociacijos veiklos viešinimui internete.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

 


Informaciją teikia Jolanta Paunksnienė tel. 8 676 18422, e. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt