Pradžia EN

Mokslinių idėjų mainai, mokslinės išvykos

Veikla finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

Pagal šią veiklą:

  1. mokslinis vizitas suprantamas kaip užsienio šalies mokslininko vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją atlikti su jo profesine ir (ar) moksline veikla susijusį darbą (veiklą): dalyvauti doktorantūros procese arba kelti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos tyrėjų kompetenciją;

  2. mokslinė išvyka suprantama kaip mokslininko ar doktoranto išvyka iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (savo studijų ar darbo vietos) atlikti su jo profesine ir (ar) moksline veikla ar su jo studijomis susijusį darbą (veiklą) – dalyvauti mokslo renginyje arba mokslinėje stažuotėje užsienyje.

Veikla skirstoma į šias poveikles:

  1. „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje“, skirta skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti patyrusius mokslininkus iš užsienio mokslo ir studijų institucijų dalyvauti disertacijos gynimo procese, įtraukiant juos į gynimo tarybos sudėtį;

  2. „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti“, skirta padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bei išvykusių patyrusių mokslininkų reintegracijai;

  3. „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“, skirta skatinti Lietuvos patyrusius ir jaunuosius mokslininkus bei doktorantus dalyvauti mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika (mokslo renginys suprantamas kaip užsienyje vykstanti tarptautinė mokslinė konferencija, mokslinis seminaras, mokykla ir pan., kur mokslininkas ar doktorantas vyksta pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus);

  4. „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“, skirta skatinti Lietuvos patyrusius ir jaunuosius mokslininkus bei doktorantus vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika (mokslinė stažuotė suprantama kaip mokslininko ar doktoranto mokslinė veikla (informacijos rinkimas, tyrimo dalies atlikimas, naudojimasis mokslinių tyrimų infrastruktūra bei resursais), susijusi su mokslinio tyrimo atlikimu užsienio mokslo ir studijų institucijoje, mokslo centre, laboratorijoje, įmonėje, įstaigoje, bibliotekoje, archyve, ekspedicijoje).

Šiai veiklai įgyvendinti iš viso numatyta skirti iki 3 888 244  mln. eurų  Europos socialinio fondo lėšų. Pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas visoms keturioms poveiklėms numatoma skirti iki 1 528 282 mln. eurų  , o kiekvienam kitam kvietimui teikti paraiškas numatoma skirti iki 1 179 981 mln. eurų  Europos socialinio fondo lėšų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti šalies universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus ir atitinkantys pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijai keliamus reikalavimus.

 


Informaciją teikia Sergej Tkačenko tel. 8 604 78074, e. p. sergej.tkacenko@lmt.lt (finansininkas)