Pradžia EN

Mokslininkų grupių projektai

Mokslininkų grupių projektai – priemonė mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Siūlomai temai mokslininkai rengia mokslo projektus, apimančius visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką mokslininkas ar tyrėjų grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams spręsti.

Konkursai vyksta humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektų ir gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektų grupėse.

Paraiškų teikimas

Paskelbus kvietimą, projekto vadovas kartu su vykdančiąja mokslo ir studijų institucija elektroninėje sistemoje teikia nustatytos formos paraišką.

Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai nurodomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose skyrelyje ,,Pareiškėjams“. Kvietimo teikti paraiškas nuostatose gali būti numatyti specialieji reikalavimai tyrėjams, projektų partneriams ir pan.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.

Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, ekspertiniam vertinimui atlikti kiekvienam konkursui paprastai sudaromos kelios paraiškų grupės, kurias vertina atskiros ekspertų komisijos, sudarytos iš Lietuvos ir (ar) užsienio ekspertų.

Kaip informuoti apie finansavimo šaltinį 

 

 


Informaciją dėl humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektų teikia:

Informaciją dėl gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektų teikia: