Pradžia EN

I kvietimas 2015–2018 metais vykdyti mokslinius tyrimus pagal programą „Sveikas senėjimas“

Data 2015-04-29

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2015–2018 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Sveikas senėjimas“. Paraiškos teikiamos iki 2015 m. gegužės 29 d. 16 val.

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams numatoma skirti: 2015 metais – 1,24 mln. Eur, 2016 metais – 1,44 mln. Eur, 2017 metais – 1,69 mln. Eur, 2018 metais – 1,62 mln. Eur.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal visus programos uždavinius.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą Tarybos elektroninėje sistemoje, iki gegužės 29 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos

 1. Projektas gali būti įgyvendinamas tik pagal vieną programos uždavinį, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.
 2. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 gruodžio 31 d.
 3. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 5. Viso projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 200 tūkst. Eur.
 6. Asmuo gali teikti po vieną šio kvietimo paraišką pagal kiekvieną uždavinį kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, tačiau pagrindiniai projekto vykdytojai (įskaitant projekto vadovą) turi atitikti šio kvietimo paraiškų rengimo nuostatų 7 punkte nurodytus reikalavimus.
 7. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis (2012 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas, 2013–2015 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:
  7.1. Nacionalinės mokslo programos;
  7.2. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos mokslo projektai;
  7.3. mokslininkų grupių projektai;
  7.4. 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“;
  7.5. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“.
 8. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 9. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:
  9.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;
  9.2. Pagrindinių projekto vykdytojų 2005-2015 metų publikacijų sąrašas;
  9.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad nacionalinės mokslo programos projektai yra finansuojami 100 proc. Galima papildoma verslo ar užsienio institucijų finansinė parama, bet skelbiant rezultatus, finansinė parama kitiems Tarybos administruojamiems projektams, išskyrus podoktorantūros stažuotes, nenurodoma.

Kiti reikalavimai, keliami projektų vykdytojams ar projekto išlaidoms, yra nurodyti Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintose Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse.

Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Kvietimo nuostatoms aptarti bus organizuojamas informacinis renginys. Tiksli renginio data bus paskelbta vėliau.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė dr. Julija Sabataitytė, tel. (8 5) 261 9068, e. p. julija.sabataityte@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal