Pradžia EN

2016 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams

Data 2016-05-31

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2016 metų kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams. Paraiškos priimamos iki 2016 m. birželio 30 d. 16 val.

Paramos paskirtis

Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius organizuojant reikšmingus šalies ar tarptautinio masto mokslo renginius Lietuvoje.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Pateiktos paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

 • renginio aktualumas Lietuvos mokslui ir studijoms bei jo tęstinumas;
 • renginio reikšmė tarptautinių mokslinių ryšių plėtotei ir Lietuvos įsipareigojimai organizuoti renginį;
 • numatomų išlaidų pagrįstumas;
 • institucijos patirtis organizuojant panašaus pobūdžio renginius.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formas Tarybos elektroninėje sistemoje, iki 2016 m. birželio 30 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Kvietimo paraiškų rengimo nuostatos

 1. Paramą galima gauti renginiams, kurie prasideda ne anksčiau kaip 2016 m. sausio 1 d. ir baigiasi ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 15 d.
 2. Parama skiriama tik Lietuvoje organizuojamiems reikšmingiems regioninio ar tarptautinio masto mokslo renginiams.
 3. Paraiškoje turi būti aprašytas renginys (nurodyti jo pobūdį, planą, dalyvių bei pranešimų skaičių) ir pridėta išsami renginio programa (nurodyti pranešėjus, pranešimų pavadinimus).
 4. Lėšos gali būti skiriamos tik šioms veikloms, tiesiogiai susijusioms su mokslo renginiais:
  • užsienio kviestinių pranešėjų kelionės ir (ar) apgyvendinimas;
  • transporto, patalpų ir (ar) įrangos renginiui organizuoti nuoma.
 5. Prašant finansuoti užsienio kviestinio pranešėjo kelionių ir (ar) apgyvendinimo išlaidas, turi būti nurodyta: vardas, pavardė, institucija, šalis, pranešimo pavadinimas, kelionės maršrutas; pateikta: kelionės ir apgyvendinimo kainos pagrindimas, trumpas pranešėjo pristatymas.
 6. Prašant finansuoti transporto, patalpų ir (ar) įrangos renginiui organizuoti nuomos išlaidas, turi būti paaiškinta, kodėl renginio neįmanoma organizuoti institucijos turimose patalpose, detaliai nurodyta, kas įtraukta į transporto, patalpų ir įrangos nuomos kainą, nuomos kaina pagrįsta dokumentais.
 7. Lėšos neskiriamos maitinimui (įskaitant kavos pertraukėles), renginio leidiniams, padalomajai medžiagai, kanceliarinėms prekėms, sinchroniniam vertimui ir tam reikalingai įrangai, pranešėjų honorarams, dienpinigiams, valiutos keitimo ir kitoms išlaidoms, nenurodytoms 4 punkte.
 8. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose numatomos tinkamos mokslo renginio išlaidos yra ne mažesnės nei 500 eurų.
 9. Paraiškos skirti paramą studentų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijoms bei vasaros mokykloms nesvarstomos.

Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad mokslo renginiams organizuoti panaudotos lėšos turi būti pagrindžiamos tik 2016 metais išrašytais ir apmokėtais dokumentais.

Su parama susiję dokumentai skelbiami Paramos mokslo renginiams tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Ašmontaitė, tel. (8 5) 246 0803, e. p. ausra.asmontaite@lmt.lt.

Atgal