Pradžia EN

I kvietimas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Data 2015-11-04

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gruodžio 4 d. 15 val.

Numatomas biudžetas

Pagal Programą projektams įgyvendinti 2016 m. numatoma skirti 1,8 mln. Eur.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal visus Programos uždavinius.

Bus vykdomi 4 paraiškų konkursai:

I konkursui teikiamos paraiškos mokslo projektams įgyvendinti pagal Programos I uždavinį (vieną ar kelias jo priemones):

I uždavinys. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes:

1.1 priemonė. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus;

1.2 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius sintetinius darbus ir monografijas;

1.3 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius fundamentinius mokslo šaltinius ir mokslo studijas;

1.4 priemonė. Kurti ir plėsti lituanistines specializuotas duomenų bazes (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis);

1.5 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius sudarytus mokslo (straipsnių rinkinius) ir taikomuosius darbus;

1.6 priemonė. Remti tyrėjų stažuotes, komandiruotes, ekspedicijas, darbą archyvuose (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis).

II konkursui teikiamos paraiškos sklaidos projektams įgyvendinti pagal Programos II uždavinį (vieną ar kelias jo priemones):

II uždavinys. Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą:

2.1 priemonė. Versti lituanistinius darbus iš užsienio kalbų ir į jas;

2.2 priemonė. Organizuoti tarptautinius mokslo renginius;

2.3 priemonė. Organizuoti edukacinius ir informacinius renginius bei tyrėjų vasaros mokyklas ir seminarus;

2.4 priemonė. Rengti ir leisti mokslo populiarinimo darbus.

III konkursui teikiamos paraiškos sklaidos projektams įgyvendinti pagal Programos III uždavinio 3.1 priemonę:

III uždavinys. Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą):

3.1 priemonė. Publikuoti lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatus.

IV konkursui teikiamos paraiškos sklaidos projektams įgyvendinti pagal Programos III uždavinio 3.2 priemonę:

III uždavinys. Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą):

3.2 priemonė. Leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu ar partneriais, jei tai būtina projektui vykdyti). Projekto vadovas turi būti mokslininkas. Vykdančioji institucija turi būti:

 • mokslo projektų:
 1. Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą,
 2. mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme;
 • sklaidos projektų:
 1. Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą,
 2. mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme,
 3. nacionalinės ar valstybinės reikšmės biblioteka,
 4. valstybės archyvas,
 5. nacionalinis arba respublikinis muziejus.

Projekto partneris gali būti bet kuris viešas arba privatus juridinis asmuo.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2015 m. gruodžio 4 d. 15 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos

1. Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą iš viso gali teikti dvi paraiškas: vieną – I konkursui, antrą – vienam iš II–IV konkursų.

2. Teikdamas paraišką I konkursui asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis (2013–2014 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

2.1. Nacionalinės mokslo programos;

2.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;

2.3. Mokslininkų grupių projektai;

2.4. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ bendrų mokslinių tyrimų projektai.

3. Projekto pradžia – ne ankstesnė kaip 2016 m. balandžio 1 d. ir ne vėlesnė kaip liepos 1 d., pabaiga – ne vėlesnė kaip:

 • 2018 m. gruodžio 31 d. (I ar IV konkursui teikiamo projekto);
 • 2017 m. gruodžio 31 d. (II konkursui teikiamo projekto);
 • 2016 m. gruodžio 31 d. (III konkursui teikiamo projekto).

4. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

5. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

6. Kiekvieno pagrindinio mokslo projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

7. Sklaidos projekto vadovo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 5 valandos, padaugintos iš projekto trukmės mėnesiais. Kitų pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama.

8. Pagrindiniai projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis.

9. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš mokslo projekto lėšų gali tik Lietuvos valstybinė institucija.

10. Kartu su paraiška turi būti pateikti reikalaujami priedai:

10.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

10.2. Pagrindinių projekto vykdytojų 2005–2015 metų publikacijų sąrašas;

10.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas);

10.4. Jeigu paraiška teikiama III konkursui, kartu pateikiamas parengto kūrinio turinys ir ne mažiau kaip 2 autorinių lankų apimties tekstas, leidžiantis įvertinti būsimo darbo kokybę ir pobūdį;

10.5. Jeigu paraiška teikiama IV konkursui, kartu pateikiami pastarųjų dvejų metų žurnalo numerių (tomų) turinio puslapiai arba internetinės nuorodos į juos.

Papildoma informacija

Siekiant racionaliai paskirstyti Programos lėšas, rekomenduojame šiam kvietimui teikiamų projektų išlaidų sąmatas planuoti taip, kad kuo didesnė viso projekto biudžeto lėšų dalis būtų numatyta 2016 metais. Kiti su kvietimu susiję reikalavimai yra nurodyti dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją dėl mokslo projektų teikia vyriausioji specialistė Jolita Klimavičiūtė, tel. (8 5) 261 6135, e. p. jolita.klimaviciute@lmt.lt; dėl sklaidos projektų vyriausiasis specialistas Giedrius Uogelė, tel. (8 5) 246 0801, e. p. giedrius.uogele@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal