Pradžia EN

II kvietimas 2017–2018 metais vykdyti mokslinius tyrimus pagal programą „Link ateities technologijų“

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017 – 2018 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“. Paraiškos teikiamos iki lapkričio 22 d. 16 val.

Numatomas biudžetas

Programoje numatytos lėšos šio kvietimo projektams įgyvendinti: 2017 m. – 113 tūkst. Eur, 2018 m. – 374 tūkst. Eur.

Kvietimo aprėptis

Paraiškos projektams įgyvendinti teikiamos ir konkursai vykdomi pagal šias programos uždavinių priemones:  

1 uždavinys – įgyti specialiųjų mokslinių kompetencijų ir gebėjimų, reikalingų įsitraukiant į Europos kosmoso agentūros kosminių mokslinių misijų programas ir užtikrinant kosmoso technologijų taikymų bei paslaugų plėtros mokslinį palaikymą:

1.1 priemonė. Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas, planuojant kosmines mokslines misijas bei interpretuojant jų metu gautus rezultatus bei kuriant kosminių misijų mokslinių rezultatų gavimo bei apdorojimo infrastruktūrą ir metodus;

1.2 priemonė. Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas, siekiant panaudoti kosminių infrastruktūrų teikiamas galimybes, kuriant ir tobulinant kosmoso technologijų taikymus bei paslaugas;

2 uždavinys – įgyti specialiųjų mokslinių kompetencijų ir gebėjimų, reikalingų įsitraukiant į Europos kosmoso agentūros kosminių infrastruktūrų kūrimo technologines programas ir plėtojant mokslinius tyrimus, skirtus elektromagnetinės spinduliuotės generavimo, perdavimo bei registravimo metodams kurti:

2.1 priemonė. Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas, siekiant sukurti elektromagnetinės spinduliuotės šaltinius, generavimo sistemas bei joms skirtas medžiagas.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais)). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių ir anglų kalbomis, elektroniniu būdu, užpildant formas Tarybos elektroninėje sistemoje, iki lapkričio 22 d. 16 val.. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos

1. Projektas gali būti įgyvendinamas tik pagal vieną kurio nors uždavinio priemonę.

2. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. gegužės 1 d. ir ne vėliau kaip liepos 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.

3. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

5. Viso projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 160 tūkst. Eur. Rekomenduojama projekto išlaidas pamečiui planuoti atsižvelgiant į kvietimo biudžetą (apytikriai 2017 m. – 23 proc., 2018 m. – 77 proc. išlaidų).

6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

7. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

7.1. Nacionalinės mokslo programos;

7.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;

7.3. Mokslininkų grupių projektai.

8. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

9. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

9.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

9.2. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų svarbiausių publikacijų sąrašai nuo 2012 m.;

9.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Papildoma informacija

Prioritetas teikiamas mokslinių tyrimų, atitinkančių Europos kosmoso agentūros vykdomas programas ar galinčių jas papildyti naudingomis žiniomis ir kompetencijomis, projektams.

Rekomenduojama, kad projektas apimtų bent dvi mokslo kryptis iš tos pačios ar skirtingų mokslo sričių.

Programoje įgyvendinami projektai gali apimti ne daugiau kaip penkis pirmuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapus, numatytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

Nacionalinės mokslo programos projektai yra finansuojami 100 proc., todėl skelbiant projekto rezultatus Taryba turi būti nurodyta kaip vienintelis lėšų šaltinis. Jeigu yra daugiau pagalbą projekte atliktiems tyrimams suteikusių fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jiems skiriamas papildomas sakinys neįvardijant jų kaip finansinės paramos teikėjų.

Kiti reikalavimai, keliami projektų vykdytojams ar projekto išlaidoms, yra nurodyti Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintose Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse.

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

Paraiškos, kuriose numatomi moksliniai tyrimai neatitinka pasirinktos programos priemonės, nebus finansuojamos.

Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.


Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Ašmontaitė, tel. (8 5) 246 0803, e. p. ausra.asmontaite@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal