Pradžia EN

2011 m. II kvietimas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Data 2011-08-03

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2011 metų II kvietimą teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms. Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 15 d. 16 val.

NUMATOMAS BIUDŽETAS

2011 m. II kvietimo akademinių asociacijų paraiškoms numatyta skirti iki 95 tūkst. litų.

PARAMOS PASKIRTIS

Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti jų veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 25-745) nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

 • vykdo su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais susijusią veiklą;
 • įregistruota ne vėliau kaip prieš vienerius metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
 • akademinės asociacijos aukščiausio renkamo kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro tyrėjai, dėstytojai, studentai.
 • per paskutinius dvejus metus nepažeidė su Taryba sudarytų sutarčių įsipareigojimų.

PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Akademinių asociacijų projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

 • atitiktį mokslo ir studijų sistemos tikslams;
 • aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms;
 • numatytų išlaidų pagrįstumą;
 • akademinės asociacijos patirtį įgyvendinant panašaus pobūdžio veiklą.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Akademinės asociacijos, norinčios dalyvauti konkurse, Lietuvos mokslo tarybai teikia paraišką, kurią sudaro:

 • projekto aprašas;
 • akademinės asociacijos raštas.

Projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą adresu http://parama.lmt.lt/ iki š. m. rugsėjo 15 d. 16 val. Prieš pildant projekto aprašą prašome perskaityti Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Spausdinta projekto aprašo kopija Tarybai neteikiama. Akademinės asociacijos raštas, kurį pasirašo akademinės asociacijos vadovas, rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir įteikiamas Tarybai (Gedimino pr. 3, 111 kab., LT-01103 Vilnius) iki š. m. rugsėjo 19 d. (įskaitytinai). Siunčiant paštu, išsiuntimo data pašto spaude turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. rugsėjo 15 d.

PARAIŠKŲ RENGIMO NUOSTATOS

1. Parama skiriama šioms veiklos grupėms:

 • tarptautinei veiklai;
 • mokslo ar mokslo populiarinimo renginių organizavimui;
 • informacijos apie akademinės asociacijos veiklą sklaidai;
 • akademinės asociacijos veiklos tikslų siekimo viešinimui internete;
 • kitai veiklai.

2. Projekto sąmatinė vertė turi būti ne mažesnė nei 1 tūkst. Lt ir ne didesnė nei 15 tūkst. Lt.

3. Parama akademinėms asociacijoms skiriama tik su mokslo sistema susijusioms veikloms finansuoti ir išsamiai pagrindus lėšų poreikį.

4. Paraiškas galima teikti veikloms, kurios bus įgyvendintos iki 2011 m. gruodžio 15 d.

5. Akademinių asociacijų veiklos, kurioms buvo skirtos lėšos 2011 m. I kvietime, pakartotinai nebus remiamos.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Su parama susiję dokumentai skelbiami Paramos akademinėms asociacijoms puslapyje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Violeta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 246 0800, e. p. violeta.vaiciuniene@lmt.lt, Gedimino pr. 3, 111 kab., Vilnius, techniniais klausimais (pildant projekto aprašą elektroninėje sistemoje) – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal