Pradžia EN

2011 m. I kvietimas teikti paraiškas dėl paramos akademinėms asociacijoms

Data 2011-04-04

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2011 metų I kvietimą teikti paraiškas dėl paramos akademinėms asociacijoms. Paraiškos priimamos iki 2011 m. gegužės 5 d. 16 val.

NUMATOMAS BIUDŽETAS

Paramai akademinėms asociacijoms 2011 m. numatyta skirti iki 300 000 litų.

PARAMOS PASKIRTIS

Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti jų veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 25-745) nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

 • vykdo su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais susijusią veiklą;
 • įregistruota ne vėliau kaip prieš vienerius metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
 • akademinės asociacijos aukščiausio renkamo kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro tyrėjai, dėstytojai, studentai.
 • per paskutinius dvejus metus nepažeidė su Taryba sudarytų sutarčių įsipareigojimų.

PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Akademinių asociacijų projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

 • atitiktį mokslo ir studijų sistemos tikslams;
 • aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms;
 • numatytų išlaidų pagrįstumą;
 • akademinės asociacijos patirtį įgyvendinant panašaus pobūdžio veiklą.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Akademinės asociacijos, norinčios dalyvauti konkurse, Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) teikia paraišką, kurią sudaro:

 • projekto aprašas;
 • akademinės asociacijos raštas.

Projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą adresu http://parama.lmt.lt/ iki 2011 m. gegužės 5 d. 16.00 val. Prieš pildant projekto aprašą prašome perskaityti Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Spausdinta projekto aprašo kopija Tarybai neįteikiama.

Akademinės asociacijos raštas, kurį pasirašo akademinės asociacijos vadovas, rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir įteikiamas Tarybai (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, 111 kab.) iki 2011 m. gegužės 9 d. (įskaitytinai), jeigu įteikiama asmeniškai, arba iki 2011 m. gegužės 11 d. (įskaitytinai), jeigu siunčiama paštu. Siunčiant paštu, išsiuntimo data pašto spaude turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. gegužės 9 d.

PARAIŠKŲ RENGIMO NUOSTATOS

1. Parama skiriama šioms veiklos grupėms:

 • tarptautinei veiklai;
 • mokslo ar mokslo populiarinimo renginių organizavimui;
 • informacijos apie akademinės asociacijos veiklą sklaidai;
 • akademinės asociacijos veiklos tikslų siekimo viešinimui internete;
 • kitai veiklai.

2. Projekto sąmatinė vertė turi būti ne mažesnė nei 1 tūkst. Lt ir ne didesnė nei 15 tūkst. Lt.

SU PARAMA SUSIJĘ DOKUMENTAI

 • Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašas;
 • Patarimai projekto aprašo elektroninei formai pildyti;
 • Akademinės asociacijos rašto forma;
 • Projekto įvykdymo ataskaitos forma;
 • Projekto lėšų panaudojimo ataskaitos forma;
 • Darbų priėmimo–perdavimo akto forma.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo fondo vyriausioji specialistė Violeta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 261 6130, el. p. violeta.vaiciuniene@lmt.lt, Gedimino pr. 3, Vilnius, 111 kab., techniniais klausimais (pildant projekto aprašą elektroninėje sistemoje) – Mokslo fondo vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė el. p. danute.vanseviciene@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal