Pradžia EN

I kvietimas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Data 2012-03-23

Lietuvos mokslo taryba kviečia akademines asociacijas teikti paraiškas paramai gauti. Paraiškos priimamos iki 2012 m. balandžio 23 d. 16 val.

 

Numatomas biudžetas

Akademinių asociacijų projektams 2012 metais numatoma skirti 150 tūkst. litų.

Paramos paskirtis

Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti jų veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 25-745) nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

 • vykdo su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais susijusią veiklą;
 • įregistruota ne vėliau kaip prieš vienerius metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
 • akademinės asociacijos aukščiausio renkamo kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro tyrėjai, dėstytojai, studentai.
 • per paskutinius dvejus metus nepažeidė su Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) sudarytų sutarčių įsipareigojimų. 

Paraiškų teikimo tvarka

Akademinės asociacijos, norinčios dalyvauti konkurse, Tarybai teikia paraišką, kurią sudaro:

 1. projekto aprašas;
 2. akademinės asociacijos raštas.

Projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą adresu http://parama.lmt.lt iki š. m. balandžio 23 d. 16 val. Prieš pildant projekto aprašą prašome perskaityti Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Spausdinta projekto aprašo kopija Tarybai neteikiama. Akademinės asociacijos raštas, kurį pasirašo akademinės asociacijos vadovas, rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir įteikiamas Tarybai (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, 111 kab.) iki š. m. balandžio 25 d. (įskaitytinai). Siunčiant paštu, išsiuntimo data pašto spaude turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. balandžio 23 d.

Paraiškų rengimo nuostatos

1. Parama skiriama šioms veiklos grupėms:

 • tarptautinei veiklai;
 • mokslo ar mokslo populiarinimo renginių organizavimui;
 • informacijos apie akademinės asociacijos veiklą sklaidai;
 • akademinės asociacijos veiklos tikslų siekimo viešinimui internete;
 • kitai veiklai.

2. Projekto sąmatinė vertė turi būti ne mažesnė nei 1 tūkst. Lt ir ne didesnė nei 10 tūkst. Lt.

3. Parama akademinėms asociacijoms skiriama tik su mokslo sistema susijusioms veikloms finansuoti ir išsamiai pagrindus lėšų poreikį planuojamoms veikloms įgyvendinti.

4. Paraiškas galima teikti veikloms, kurios bus įgyvendintos iki 2012 m. gruodžio 15 d.

Papildoma informacija

Su parama susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainės paramos akademinėms asociacijoms tinklalapyje www.lmt.lt/lt/mkf/parama/aco.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Violeta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 246 0800, el. p. violeta.vaiciuniene@lmt.lt, Gedimino pr. 3, Vilnius, 111 kab., techniniais klausimais (pildant projekto aprašą elektroninėje sistemoje) – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė, tel. (8 5) 21 07 394,  el. p. danute.vanseviciene@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

 

 kvietimui išsisaugoti ar atsispausdinti.

Atgal