Pradžia EN

I kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2019 metais pagal programą „Modernybė Lietuvoje“

Data 2016-09-26

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2019 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“. Paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 28 d. 15 val.

Numatomas biudžetas

Programai įgyvendinti 2017–2019 m. skirta po 741 tūkst. eurų kasmet.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu programos uždavinius ir juose numatytas priemones. Konkursai vyks pagal programos uždavinius.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, iki 2016 m. spalio 28 d. 15 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos

I. Projekto apimtis

1. Projektas gali būti įgyvendinamas pagal vieną iš uždavinių, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.

2. Rekomenduojama, kad projektas apimtų bent dvi mokslo kryptis iš tos pačios ar skirtingų mokslo sričių.

II. Projekto terminai

3. Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 21 ir ne ilgesnė kaip 34 mėnesiai.

4. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. kovo 1 d. ir ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.

5. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

III. Projekto lėšos

6. Maksimalios trukmės projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 120 tūkst. eurų, trumpesnės trukmės projekto – atitinkamai mažesnis.

7. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

IV. Projekto vykdytojai

8. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

9. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias Tarybos remiamos veiklos kryptis:

9.1. Nacionalinės mokslo programos;

9.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;

9.3. Mokslininkų grupių projektai.

10. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

11. Projektų vykdytojų (įskaitant projekto vadovą) turi būti ne mažiau kaip du.

12. Rekomenduojama, kad į projekto vykdytojų sudėtį kaip pagrindiniai vykdytojai būtų įtraukti:

12.1. užsienio institucijose dirbantys tyrėjai,

12.2. doktorantai iš Lietuvos ir (ar) užsienio institucijų.

V. Paraiškos priedai

13. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

13.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

13.2. Pagrindinių projekto vykdytojų svarbiausių 2006–2016 metų mokslinių publikacijų sąrašai;

13.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad nacionalinės mokslo programos projektai yra finansuojami 100 proc., todėl skelbiant rezultatus Taryba turi būti nurodyta kaip vienintelis lėšų šaltinis. Jeigu yra daugiau pagalbą tyrimui suteikusių fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jiems skiriamas papildomas sakinys neįvardijant jų kaip finansinės paramos teikėjų.

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, įžanginis paraiškų vertinimas nebus atliekamas. Paraiškos, kuriose numatomi moksliniai tyrimai neatitinka programos, nebus finansuojamos.

Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Spalio 5 d. 15 val. Lietuvos mokslo tarybos Mažojoje salėje bus organizuojamas informacinis renginys kvietimo nuostatoms aptarti.


 

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Klimavičiūtė, tel. (8 5) 261 6135, e. p. jolita.klimaviciute@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal