Pradžia EN

2014 m. I kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms

Data 2014-04-10

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2014 metų I kvietimą teikti paraiškas dėl paramos akademinėms asociacijoms. Paraiškos priimamos iki š. m. gegužės 6 d. 17 val.

Paramos paskirtis

Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti jų veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti.

Numatomas biudžetas

Paramai akademinėms asociacijoms 2014 metais numatoma skirti apie 150 tūkst. litų.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

 • vykdo su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais susijusią veiklą;
 • įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
 • akademinės asociacijos aukščiausio renkamo kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai;
 • per paskutinius dvejus metus nepažeidė su Taryba sudarytų sutarčių įsipareigojimų.

Paraiškų teikimo tvarka

Akademinės asociacijos, norinčios dalyvauti konkurse, Tarybai teikia paraišką, kurią sudaro: 

 1. projekto aprašas;
 2. akademinės asociacijos raštas.

Paraiška teikiama tik elektroniniu būdu, užpildant formą adresu http://parama.lmt.lt iki š. m. gegužės 6 d. 17 val. Prieš ją pildant, rekomenduojame perskaityti Patarimus paraiškos formai pildyti. Akademinės asociacijos raštas, kurį pasirašo akademinės asociacijos vadovas, rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą; skenuota šio rašto kopija įkeliama į elektroninę sistemą iki paraiškų teikimo termino pabaigos. Spausdintos paraiškos kopijos Tarybai įteikti nereikia.

Paraiškų rengimo nuostatos

 1. Akademinė asociacija gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką.
 2. Parama skiriama šioms veiklos grupėms:
  • mokslo ar mokslo populiarinimo renginių organizavimui;
  • akademinės asociacijos veiklos tikslų siekimo viešinimas internete;
  • tarptautinei akademinės asociacijos veiklai (parama narystės tarptautinėje organizacijoje mokesčiui sumokėti teikiama tik tuo atveju, jeigu Lietuvos asociacijos narystė tarptautinėje organizacijoje svarbi šalies mokslo ir studijų sistemos veiklai).
 3. Parama akademinėms asociacijoms skiriama tik išsamiai pagrindus lėšų poreikį planuojamoms veikloms įgyvendinti.
 4. Projekto sąmatinė vertė turi būti ne mažesnė nei 3 tūkst. Lt ir ne didesnė nei 15 tūkst. Lt.
 5. Paraiškas galima teikti veikloms, kurios bus įgyvendintos iki 2014 m. gruodžio 10 d.

Su parama susiję dokumentai

Su parama susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainės paramos akademinėms asociacijoms tinklalapyje.

Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad akademinių asociacijų remiamoms veikloms finansuoti panaudotos lėšos turi būti pagrindžiamos tik 2014 metais išrašytais ir apmokėtais dokumentais. Taryba laiko netinkamomis išlaidomis valiutos keitimo ir tarptautinių pavedimų mokesčius.

Išsamesnę informaciją teikia Violeta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 246 0800, el. p. violeta.vaiciuniene@lmt.lt, Gedimino pr. 3, Vilnius, 111 kab.

Techniniais klausimais (pildant paraišką elektroninėje sistemoje) – Danutė Vansevičienė, tel. (8 5) 210 7394, el. p. danute.vanseviciene@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal