Pradžia EN

2015 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams

Data 2015-03-18

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2015 metų kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams. Paraiškos priimamos iki 2015 m. balandžio 17 d. 15 val.

Paramos paskirtis

Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius organizuojant reikšmingus šalies ar tarptautinio masto mokslo renginius Lietuvoje.

Numatomas biudžetas

Paramai mokslo renginiams 2015 m. numatyta skirti apie 87 tūkst. eurų.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Pateiktos paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

 • renginio aktualumas Lietuvos mokslui ir studijoms bei jo tęstinumas;
 • renginio reikšmė tarptautinių mokslinių ryšių plėtotei ir Lietuvos įsipareigojimai organizuoti renginį;
 • numatomų išlaidų pagrįstumas;
 • institucijos patirtis organizuojant panašaus pobūdžio renginius.

Paraiškų teikimo tvarka

Norintieji dalyvauti konkurse Tarybai pateikia paraišką, kurią sudaro:

 1. Projekto aprašas;
 2. Institucijos raštas.

Paraiška teikiama tik elektroniniu būdu, užpildant formą adresu http://parama.lmt.lt/ iki 2015 m. balandžio 17 d. 15 val. Prieš pildant projekto aprašą rekomenduojame perskaityti Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Institucijos raštas, kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą; skenuota institucijos rašto kopija įkeliama į elektroninę sistemą. Spausdintos paraiškos kopijos Tarybai įteikti nereikia.

Kvietimo paraiškų rengimo nuostatos

 1. Paramą galima gauti renginiams, kurie vyks ne anksčiau kaip 2015 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 15 d.
 2. Parama skiriama tik Lietuvoje organizuojamiems reikšmingiems regioninio ar tarptautinio masto mokslo renginiams.
 3. Paraiškoje turi būti aprašytas renginys (nurodyti jo pobūdį, planą, dalyvių bei pranešimų skaičių) ir pridėta išsami renginio programa (nurodyti pranešėjus, pranešimų pavadinimus).
 4. Lėšos gali būti skiriamos tik šioms veikloms, tiesiogiai susijusioms su mokslo renginiais:
  • užsienio kviestinių pranešėjų kelionės ir (ar) apgyvendinimas;
  • transporto, patalpų ir (ar) įrangos renginiui organizuoti nuoma.
 5. Prašant finansuoti užsienio kviestinio pranešėjo kelionių ir (ar) apgyvendinimo išlaidas, turi būti nurodyta: vardas, pavardė, institucija, šalis, pranešimo pavadinimas, kelionės maršrutas; pateikta: kelionės ir apgyvendinimo kainos pagrindimas, trumpas pranešėjo pristatymas.
 6. Prašant finansuoti transporto, patalpų ir (ar) įrangos renginiui organizuoti nuomos išlaidas, turi būti paaiškinta, kodėl renginio neįmanoma organizuoti institucijos turimose patalpose, detaliai nurodyta, kas įtraukta į transporto, patalpų ir įrangos nuomos kainą, nuomos kaina pagrįsta dokumentais.
 7. Lėšos neskiriamos maitinimui (įskaitant kavos pertraukėles), renginio leidiniams, padalomajai medžiagai, kanceliarinėms prekėms, sinchroniniam vertimui ir tam reikalingai įrangai, pranešėjų honorarams, dienpinigiams, valiutos keitimo ir kitoms išlaidoms, nenurodytoms 4 punkte.
 8. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose numatomos tinkamos mokslo renginio išlaidos yra ne mažesnės nei 1000 eurų.
 9. Paraiškos skirti paramą studentų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijoms bei vasaros mokykloms nesvarstomos.

Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad mokslo renginiams organizuoti panaudotos lėšos turi būti pagrindžiamos tik 2015 metais išrašytais ir apmokėtais dokumentais.

Su parama susiję dokumentai skelbiami Paramos mokslo renginiams tinklalapyje.


Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Aušra Ašmontaitė tel. (8 5) 246 0803, e. p. ausra.asmontaite@lmt.lt; Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal