Pradžia EN

2015 m. I kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms

Data 2015-03-05

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2015 metų I kvietimą teikti paraiškas dėl paramos akademinėms asociacijoms. Paraiškos priimamos iki š. m. kovo 30 d. 17 val.

Paramos paskirtis

Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti jų veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti.

Numatomas biudžetas

Paramai akademinėms asociacijoms 2015 metais numatoma skirti 57 tūkst. eurų.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

  • vykdo su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais susijusią veiklą;
  • įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
  • akademinės asociacijos aukščiausio renkamo kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai.

Paraiškų teikimo tvarka

Akademinės asociacijos, norinčios dalyvauti konkurse, Tarybai teikia paraišką, kurią sudaro:

  1. projekto aprašas;
  2. akademinės asociacijos raštas.

Paraiška teikiama tik elektroniniu būdu, užpildant formą adresu http://parama.lmt.lt iki š.m. kovo 30 d. 17 val. Prieš pildant projekto aprašą rekomenduojame perskaityti Patarimus paraiškos formai pildyti. Akademinės asociacijos raštas, kurį pasirašo akademinės asociacijos vadovas, rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą; skenuota šio rašto kopija įkeliama į elektroninę sistemą iki kovo 30 d. 17 val. Spausdintos paraiškos kopijos Tarybai įteikti nereikia.

Paraiškų rengimo nuostatos

1. Akademinė asociacija gali teikti tik vieną paraišką.

2. Parama skiriama šioms veiklos grupėms:

– mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui;

– akademinės asociacijos veiklos tikslų siekimo viešinimas internete;

– tarptautinei akademinės asociacijos veiklai (parama narystės tarptautinėje organizacijoje mokesčiui sumokėti teikiama tik tuo atveju, jeigu Lietuvos asociacijos narystė tarptautinėje organizacijoje svarbi šalies mokslo ir studijų sistemos veiklai).

3. Parama skiriama tik išsamiai pagrindus lėšų poreikį planuojamoms veikloms įgyvendinti.

4. Projekto sąmatinė vertė turi būti ne mažesnė nei 1 tūkst. eurų ir ne didesnė nei 5 tūkst. eurų.

5. Paraiškas galima teikti veikloms, kurios bus įgyvendintos iki 2015 m. gruodžio 1 d.

Su parama susiję dokumentai

Su parama susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainės paramos akademinėms asociacijoms tinklalapyje (www.lmt.lt/lt/mkf/parama/aco).

Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad akademinių asociacijų remiamoms veikloms finansuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2015 metais išrašytais ir apmokėtais dokumentais. Taryba laiko netinkamomis išlaidomis valiutos keitimo mokesčius.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Violeta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 246 0800, el. p. violeta.vaiciuniene@lmt.lt, Gedimino pr. 3, Vilnius, 111 kab.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal