Pradžia EN

I kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektams 2023–2024 m. įgyvendinti

Data 2023-03-24

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas technologinės plėtros projektams įgyvendinti.

Kvietimo apimtis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo (technologijų) projektams įgyvendinti siekiant mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimo – mokslo ir studijų institucijose gautų žinių pagrindu kurti ar tobulinti produktus ir skatinti privataus sektoriaus investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas

Kvietimo lėšos

Kvietimui skiriamos lėšos: iki 2 275 000 Eur

2023 m. – iki 1 600 000 Eur

2024 m. – iki 675 000 Eur

Paraiškų teikimas

Paraiška pildoma lietuvių kalba ir teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2023 m. balandžio 24 d. 24:00 val.

Paraišką teikia vykdančioji institucija kartu su projekto vadovu ir partneriu:

·      Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija (MSI), įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

·      Projekto vadovas turi būti mokslininkas

·      Privalomas projekto partneris turi būti labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ)

Pagal šį kvietimą asmuo kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas gali teikti tik vieną paraišką

Kiti paraiškų teikimo reikalavimai nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše

Projekto

terminai

Pradžia                            2023-07-01

Trukmė                            ne ilgesnė nei 16 mėn.

Projekto

biudžetas

ne didesnis nei 150 tūkst. Eur

lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams; projekto išlaidų sąmata pirmiems projekto įgyvendinimo metams turi siekti bent 40 proc. viso projekto biudžeto

Kartu teikiami privalomi dokumentai

Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo

Partnerio (MVĮ) sutikimas kartu vykdyti projektą, jei jis būtų finansuojamas

Kiti projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti privalomi dokumentai

Paraiškų vertinimas

Tikrinama paraiškų administracinė atitiktis projektų finansavimo sąlygų aprašo, Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių ir kvietimo teikti paraiškas reikalavimams

Administracinės patikros reikalavimus atitikusių paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu

Paraiškas vertins ekspertų komisija (-os), sudaryta (-os) vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis

Bendrieji reikalavimai

Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi reikalavimai yra nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše, Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse ir kituose dokumentuose, skelbiamuose Priemonės tinklalapyje

Papildoma informacija

Paraiškoje turi būti aprašytas pasiektas MTEP potencialas, atitinkantis MTEP etapų klasifikacijos apraše nustatytą 3 (trečią) ar aukštesnį etapą. Projekte numatomas pasiekti rezultatas turi atitikti MTEP etapų klasifikacijos 6 (šeštą) arba aukštesnių etapų veiklos rezultatus

Lėšų skyrimo forma MSI yra negrąžintina subsidija (dotacija), finansavimo intensyvumas iki 100 %. MVĮ teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri atitinka de minimis reglamento nuostatas, finansavimo intensyvumas iki 80%.

Vykdančioji institucija privalo sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su projekto partneriu (-iais)

Vykdančioji institucija privalo turėti galiojančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką

Įmonė nelaikoma patiriančia sunkumų, jeigu ji iki 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumus patiriančia įmone

Atgal