Pradžia EN

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2023 m. paraiškų konkursas (CARDINNOV)

Data 2022-12-08

Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės ERA4Health pirmasis 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti. Tema – „Novatoriškos širdies ir kraujagyslių ligų gydymo strategijos“ (Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease (CARDINNOV)).

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos teikiamos dviem etapais. Pirmame konkurso etape tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. vasario 7 d. 16 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Pirmajame etape atrinktų trumpųjų paraiškų teikėjai bus kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas antrojo etapo vertinimui. Išsamiųjų paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. birželio 15 d. 16 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja 15 šalių (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose)

Numatomas biudžetas – 14 mln. eurų

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio  ERA4Healt projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos

Kvietimo tematika

 

Kvietimo finansuojamos temos (anglų kalba):

 • Repair and/or regeneration of the heart and/or the blood vessels
 • Chronic heart failure and atrial fibrillation

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių (iš skirtingų šalių) ir ne daugiau kaip 5 dalyvių iš šalių dalyvaujančių kvietime. Papildomi reikalavimai – ERA4Health 2023 m. kvietime teikti paraiškas.

Papildoma informacija

Gruodžio 13 d. 10-13 val. . (CET – Centrinės Europos laiku) organizuojamas informacinis seminaras pareiškėjams. Registracija į seminarą.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus:
  • kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos institucijos kaip partneriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos institucijos, iš kurių vienos vykdytojai koordinuoja – tuomet skiriama iki 200 tūkst. eurų.

(Dėmesio! Nuostata pakeista nuo 2023 m. sausio 31 d., remiantis tos pačios dienos Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-58)

 • Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Daugiau informacijos

Atgal