Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2023 metų I pusmetį gauti

Data 2022-10-17

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2023 metų I pusmečio išvykoms gauti.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2022 m. lapkričio 15 d. 24 val.

Akademinės išvykos laikotarpis ir trukmė

Pradžia – ne ankstesnė kaip 2023 m. sausio 1 d.
Pabaiga – ne vėlesnė kaip 2023 m. birželio 30 d.
Trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą.
Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.

Paramos dydis – iki 1380 Eur.

Bendros nuostatos

Doktoranto studijos neturi baigtis 2023 metų I ketvirtį.

Doktorantai, ankstesniais doktorantūros studijų metais gavę paramą akademinei išvykai, į teikiamą paraišką paramai akademinei išvykai 2023 metų I pusmetį gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo).

Paraiškoje galima būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.

Paraiškų teikimo sąlygos

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei meno sričių sekcija

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių sekcija

Galimi pareiškėjai

1. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei meno sričių doktorantai, kurie turi doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti vienkartinių mokslo leidinių (monografijos ir kt.), ar mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science, SCOPUS ar kitose duomenų bazėse, ar mokslinių straipsnių kituose recenzuojamuose leidiniuose, ar mokslinio straipsnio kriterijus atitinkančių konferencijos pranešimų, paskelbtų (priimti spausdinti) konferencijos darbų leidiniuose, ar straipsnių (tyrimų) kultūros ar meno leidiniuose, ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių;

1. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių doktorantai, kurie turi doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti publikacijų leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (ang. Journal Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, ar išduotų patentų;

Remiamos išvykos, kai:

2. Vykstama į renginį pristatyti savo mokslinių ar meninių tyrimų rezultatų ir (ar) meno kūrinių, arba vykstama dalyvauti seminare, doktorantams skirtuose mokymuose;

3. Vykstama į stažuotę, kurioje bus mokomasi naujų metodų, įsisavinamos naujos technologijos ir pan.;

2. Vykstama į mokslo renginį, kurio tematika atitinka rengiamos disertacijos tematiką ir kuriame doktorantas pats pristatys pranešimą;

3. Vykstama į stažuotę, kurioje bus mokomasi naujų metodų, įsisavinamos naujos technologijos ir pan., kuri yra susijusi su rengiamos disertacijos tematika ir kuriai doktorantas turi patvirtinimą iš priimančios institucijos, kad nurodytam laikotarpiui bus sudarytos sąlygos stažuotis bei būsimo stažuotės vadovo (iš priimančios institucijos) įsipareigojimą vadovauti;

Paraiškų teikimo tvarka

4. Paraiška teikiama lietuvių arba anglų kalba (išskyrus institucijos rekomendaciją, kuri teikiama lietuvių kalba);

5. Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt;

6. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

6.1. Doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą akademinei išvykai;

6.2. Paraiškoje nurodytų paskelbtų publikacijų kopijos arba paraiškoje nurodytų paskelbtų tyrimų publikacijų bei meno kūrinių kopijos ir (ar) aprašai bei viešą atlikimą ar pristatymą įrodantys dokumentai;

6.3. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų rankraščiai ar publikacijų maketai;

6.4. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai;

6. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

6.1. Doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą akademinei išvykai;

6.2. Paraiškoje nurodytų paskelbtų publikacijų kopijos ar patentų registracijos pažymų kopijos;

6.3. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų rankraščiai ar publikacijų maketai;

6.4. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai;

6.5. Paraiškoje nurodytų pranešimų konferencijose pristatymo faktą įrodantys dokumentai;

6.6. Kai vykstama į konferenciją – patvirtinimas, kad pranešimas įtrauktas į konferencijos programą, arba patvirtinimas, kad pranešimas yra pateiktas renginio organizatoriams;

6.7. Kai vykstama į stažuotę:

6.7.1. Institucijos, į kurią vykstama stažuotis, patvirtinimas, kad nurodytam laikotarpiui bus sudarytos sąlygos stažuotis;

6.7.2. Stažuotės vadovo įsipareigojimas vadovauti;

6.7.3. Stažuotės vadovo gyvenimo aprašymas (CV);

6.7.4. Stažuotės vadovo publikacijų sąrašas;

Reikalavimai paraiškoje pateikiamiems darbams

7. Mokslo (meno) darbų tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos tematiką, ir jie turi būti paskelbti doktorantūros studijų laikotarpiu;

8. Pranešimų konferencijose (meno kūrinių pristatymų) tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos tematiką, ir jie turi būti pristatyti renginiuose, vykusiuose doktorantūros studijų laikotarpiu;

9. Mokslo (meno) populiarinimo veiklos turi būti vykusios doktorantūros studijų laikotarpiu, jų tematika turi atitikti rengiamos disertacijos tematiką.

7. Mokslo darbų tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos tematiką, ir jie turi būti paskelbti doktorantūros studijų laikotarpiu;

8. Pranešimų konferencijose tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos tematiką ir jie turi būti paties doktoranto pristatyti konferencijose, vykusiose doktorantūros studijų laikotarpiu;

9. Mokslo populiarinimo veiklos turi būti vykusios doktorantūros studijų laikotarpiu.

Papildoma informacija

Apmokamos tik tos akademinės išvykos išlaidos, kurios yra pagrįstos 2023 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais.

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose.

Konkursai paramai akademinėms išvykoms gauti bus vykdomas Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 6 punkte nurodyta tvarka.

Doktorantai, pildę paraiškas anglų kalba ir gavę paramą akademinei išvykai, prieš pasirašydami paramos skyrimo sutartį, elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt privalės pateikti identiško turinio paraišką lietuvių kalba (institucijos rekomendacijos atnaujinti nereikia). Nustačius, kad paraiškos anglų kalba turinys neatitinka paraiškos lietuvių kalba turinio, bus vadovaujamasi paraiškoje lietuvių kalba nurodyta informacija.

Išsamesnę informaciją teikia dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8:30–17:30 val., V 8:30–16.15 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal